caes

Parc de la Serralada de Marina

Navegació

Convocatòries de treball


Selecció de personal - Parc de la Serralada de Marina


Procés selectiu convocatòria interadministrativa CE-01/2023 per a la provisió definitiva per concurs específic d’un lloc de cap d’Unitat de Guarderia al Consorci del Parc de la Serralada de Marina

 


Convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Parc de la Serralada de Marina:


Convocatòria CM-SEMA-01/2022 GUARDA FORESTAL


Convocatòria CM-SEMA-02/2022 OFICIAL/A MANTENIMENT FORESTAL

Termini de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a esmenes i possibles reclamacions., del 24 d'abril al 8 de maig de 2023, ambdós inclosos.

 

 


Les ofertes de treball de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona es regeixen per la normativa establerta en la funció pública.

En els següents enllaços, trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen en la plantilla de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei, així com també places de nova creació per necessitats tecnològiques o d'especialització.