CAES

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Regulació de l'escalada de Sant Llorenç de Munt i l'Obac


AVIS INFORMATIU: Divendres 12 de juny. Per motiu de seguretat, la Unitat d’Intervenció en Muntanya dels Mossos d’Esquadra (UIM) ha desequipat una via d’escalada al sector de la Punta dels Cavalls i tres vies al Camí de la Sibèria situades al Parc Natural de Sant Llorenç del Muny i l’Obac com a conseqüència de la detecció de material defectuós en la via. Més informació: www.feec.cat

De l'1 de gener al 31 de juliol és vigent la regulació de l'escalada en determinades zones del parc amb l'objectiu de garantir la nidificació d'espècies d'ocells protegits. Consulteu l'Acord per a la regulació de l'escalada.

Antecedents


Autor: Arxiu FEEC

Autor: Arxiu FEEC

Les primeres escalades al massís de Sant Llorenç del Munt daten de l'any 1911, amb l'ascensió al Cavall Bernat. D'aleshores ençà, s'han incrementat significativament les vies d'escalada, especialment a partir de la dècada dels anys 80. Algunes d'aquestes vies s'han obert en zones d'alt valor ecològic, fet que ha provocat un cert deteriorament dels seus valors naturals. El Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona –a partir del que contempla el Text Normatiu del Pla especial i el Decret 148/1992 de Regulació d'Activitats Fotogràfiques, Científiques i Esportives– va propiciar l'any 1999 un seguit d'estudis (elaborats pel Departament de Vertebrats de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona) i la creació d'un grup de treball integrat per membres de la Comissió Consultiva del parc natural, amb la finalitat d'elaborar una proposta de regulació de l'escalada al massís.

Així, doncs, al final de 2001, es va signar l'Acord per a la regulació de l'escalada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i el Servei de Parcs Naturals. Aquest acord va ser elevat primer a la Comissió Consultiva del parc natural i aprovat, posteriorment, pel Consell Coordinador.

Per què es regula l'escalada?


Els ocells, a l'hora de fer el seu niu, cerquen indrets en llocs inaccessibles, segurs i tranquils, amb unes bones condicions microclimàtiques i en un entorn ben conservat, on poder trobar l'aliment. Les espècies rupícoles, com l'àguila perdiguera, el falcó, el duc, la cabrota o la merla blava, solen trobar aquests indrets de nidificació en les fissures de les grans parets verticals.

Aquestes parets són també idònies per a la pràctica de l'escalada. Aquesta coincidència pot ocasionar molèsties que poden tenir un efecte negatiu en el normal i desitjable desenvolupament del procés de reproducció d'aquestes espècies.

El grau de pertorbació depèn sempre de la distància de l'escalador respecte del niu, del grau d'intensitat i durada de l'activitat en el lloc, i del moment de l'any en què es faci l'escalada, ja que el període reproductor d'aquestes espècies sol ser entre el gener i l'agost.

El fet més traumàtic que es pot provocar en les aus és l'abandonament del niu per part dels exemplars adults. Hi ha dos moments crítics: durant la incubació dels ous i durant les primeres setmanes en què els polls són al niu. A més, si els adults abandonen els polls durant més de mitja hora, es pot produir la seva mort per hipotèrmia, hipertèrmia o humectació. Si l'abandonament es fa durant les últimes setmanes en què els polls són al niu, aquests poden morir en fugir-ne abans de saber volar.

Els ocells rapinyaires tenen un comportament territorial i dediquen quasi la meitat de l'any a criar una o dues cries. Si es provoca l'abandó del niu, això pot significar un any infructuós i, a la llarga, el descens de la població o l'extinció d'una espècie en una determinada zona. Si les molèsties que pateixen es repeteixen, es pot provocar l'abandó definitiu de l'àrea de cria i la consegüent pèrdua de biodiversitat de l'àrea.

Acord per a la regulació de l'escalada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac


L'acord té com a finalitat fer compatible la pràctica de l'escalada amb el manteniment dels valors ecològics i la riquesa natural del parc natural.

Els aspectes més remarcables són:

 • No s'abandonarà el material en les vies d'escalada, excepte l'indispensable, com per exemple les reunions i els elements d'ancoratge per assegurança i progressió (xapes, parabolts, burins, spits, tacs de fusta, bagues, pitons, tascons, etc.). No s'admetrà la utilització d'aquest tipus de material per a qualsevol altra activitat diferent de l'escalada.
 • S'utilitzarà material mimètic amb les roques (xapes i reunions de color gris).
 • No s'utilitzarà pintura ni altres materials per marcar la situació, el nom o la dificultat de les vies.
 • L'obertura de noves vies d'escalada només podrà tenir lloc en les zones descrites en l'apartat A. La difusió de les vies serà restringida a butlletins dels centres excursionistes locals.
 • Si s'ha de condicionar l'accés a alguna via per causa del precari estat de la roca en la part baixa de la cinglera, es farà cisellant preses de forma moderada mitjançant la utilització d'una escarpa o trepant de bateries, en lloc d'utilitzar preses artificials de fibra, plàstic, metall o qualsevol altre material enganxades amb resina o cargols.
 • Es tindrà cura de no malmetre la vegetació rupícola ni la fauna present en la paret, així com la que es trobi al peu de via o en les zones d'escalada.

 

Normativa vinculada:

 • Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

 

Classificació de les zones d'escalada.toLowerCase()" class="article_content">

Classificació de les zones d'escalada


El parc natural s'ha dividit en tres zones. En cadascuna d'elles es determina el tipus d'activitat permesa i la regulació de la mateixa.

 

A. Zones on es pot escalar durant tot l'any

 

Estarà permesa l'escalada i l'obertura de noves vies en qualsevol època de l'any en les zones següents:

 • Zona 1 De la cinglera de l'Agulla de Can Robert a la Castellassa de Can Torres (Agonies, Cap del Faraó, roca de les Onze Hores, Cap de Mort i els Plecs del Llibre).
 • Zona 2 De la cinglera de la canal del Mal Pas de Can Pobla al Mur de la Sibèria (Foradada de Can Pobla, cinglera del Bolet de Can Pobla, el Diafragma, Pi del Vent, font Soleia, cova de les Ànimes i Revolt del Drac).
 • Zona 3 De Sescorts a la font del Saüc (Sescorts, cinglera de la canal del Mico, cingle dels Cavalls, Roc Colom i Hort dels Monjos).

 • Zona 4 També s'inclouen en la zona A: la cova del Drac, els Òbits, zona de la Pola-Tres Creus-Agulles de Tanca, la Placa Sibarit, el Morral del Llop i la zona de les Pedritxes-Foradades.

A causa de la fragilitat del sistema natural i per tal de respectar la fauna rupícola d'algunes de les zones d'escalada especificades en aquest apartat, es recomana no escalar des de l'1 de gener fins al 31 de juliol, en les cingleres entre la canal de Mal Pas i la canal de Can Pobla; en les cingleres entre la canal de l'Esquirol i la roca de les Onze Hores, i en les cingleres i monòlits des dels Plecs del Llibre fins la canal Gentil, així com en el Mur de la Sibèria.

 

B. Zones d'escalada restringida temporalment

 

Zones on no es pot escalar durant l'època de cria de les aus rupícoles (des de l'1 de gener fins al 31 de juliol). En aquestes zones no es podran obrir noves vies.

 • Zona 1 Les Fogueroses (el Paller, el Gegant i l'Agulla petita).
 • Zona 2 Roca Mur (parets inferiors).
 • Zona 3 El Cavall Bernat de la Vall, els Emprius i la Falconera o Sabatera.
 • Zona 4 Roca Petanta

 

 

 

C. Zones on no es pot escalar en cap època de l'any

 • Zona 1 Sector occidental de la carretera de Terrassa a Talamanca (BV-1221) incloent-hi tota la serra de l'Obac (excepte el Morral del Llop, la Placa Sibarit, la Pola-coll de Tres Creus, les Foradades i les Pedritxes).
 • Zona 2 Totes les cingleres del Nord de la serra de Sant Llorenç del Munt a partir de la cova del Drac fins a la Vall (excepte els Òbits i, temporalment, les Fogueroses, la Roca Mur, els Emprius i el Cavall Bernat de la Vall.
 • Zona 3 Vessant Est del camí de la Senyora (incloent-hi la cova Roja i la Castellassa del Dalmau).

En conseqüència, no és permesa l'escalada als indrets següents: Can Pèlecs, Cova Roja, el Mugró, turó dels Cabrits, turó del Boc, turó de les Nou Cabres, la Morella, paret de les Foguerosses (excepte les mencionades en l'apartat B), canal del Llor, agulles del serrat de la Coca, el Montcau, Mata-rodona, agulles de Mata-rodona, Castell del Bócs, el Paller de Tot l'Any, la Roca Salvatge, Castellsapera, Roques de la Coca, els Cortins, Castell de la serra de l'Espluga, turó del Mal Pas de Puigdoure, les Formigues, la Castellassa del Dalmau i la Pallera, Roca del Corb, Morrals de la Mata, Morral de la Bassa, Morral d'en Bens.

Regulació d'accés a coves i avencs (espeleologia)


L'espeleologia és una activitat esportiva especialitzada, per a la pràctica de la qual es recomana tenir una formació abans de dur-la a terme. És important comunicar a quina cova o avenc on s'anirà ja que en ocasions l'accés als indrets subterranis és complicat.

 

Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, l'accés als avencs del Daví i de Castellsapera és regulat, a fi de protegir la fauna cavernícola. No es permet l'entrada de l'1 de novembre al 31 de maig.

 

Dins d'algunes cavitats, es pot produir hipòxia, a causa d'una baixa concentració d'oxigen. Per evitar aquest problema és important que sempre porteu dispositius per determinar la quantitat d'oxigen. En el cas que us trobeu una cavitat amb baixa concentració d'oxigen, és aconsellable informar a l'oficina del parc o bé a la Federació Catalana d'Espeleologia, per tal registrar la informació, difondre-la i evitar els riscos que això comporta.

 

Les cavitats on s'ha detectat aquest problema són els avencs de: la Brega, la canal de les Toixoneres, l'Illa, les Cantarelles, els Caus del Guitart i les Piques.

Regulació de l'acampada


L'acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.

 

Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

 

Normativa vinculada:

 • Decret 3769/1972, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'incendis forestals.
 • Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna silvestres.

 

Àrea d'acampada propera al parc natural

 

Càmpings situats a l'interior o a l'entorn del l'àmbit dels parcs

Circulació motoritzada


  La circulació motoritzada

 • La circulació de vehicles està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h.
 • Modereu la velocitat per tal d’evitar atropellaments de persones o de fauna silvestre.
 • El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll.
 • No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres.

 

L'ús de la bicicleta


  L’ús de la bicicleta

 • Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties.
 • Adeqüeu la velocitat al tipus de via. Per pistes, la velocitat màxima és de 30 km/h, excepte al Parc de la Serralada de Marina que és 20 km/h.
 • Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de 3 metres d’amplada.
 • Per causes justificades, en determinades zones del Parc, la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Seguiu els consells de la circulació motoritzada.

 

 

Altres regulacions


A l'empara del Decret 148/1992 de Regulació d'Activitats Fotogràfiques, Científiques i Esportives, així com dels articles 2.2 i 24 del Text Normatiu de l'Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (1997):

 • Es prohibeix la pràctica del barranquisme i la instal·lació i manteniment de les vies ferrades.
 • És prohibida la circulació de vehicles a motor (cotxes, 4x4, quads i motos) en els camins tancats, en els senders i on es prohibeixi explícitament.
 • Qualsevol activitat organitzada amb més de 30 participants ha de ser comunicada i autoritzada per l'òrgan gestor del parc natural.

interest

Mapa de Sant Llorenç

Mapa de Sant Llorenç

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació