caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Plans de seguiment i recerca. Marina


El Parc de la Serralada de Marina és un espai jove ja que l'any 2001 es va aprovar el Pla Especial de Protecció i Millora.

Un dels programes del Pla de gestió de l'espai natural protegit és l'establiment de programes de seguiment ecològic.

La major part dels programes de seguiment se centren en les variables denominades biològiques. Aquestes les podem agrupar en els tres següents nivells: inventaris d'espècies i mapes de comunitats, dinàmica de poblacions i dinàmica de comunitas.

Podeu consultar els plans de seguiment a fons a l'apartat corresponent de la darrera Memòria de gestió del Parc.

 

Seguiment de la flora prioritària i d'interès


Arran del projecte Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del Parc de la Serralada de Marina escala 1:10.000 (Guardiola i Carreras, 2010), l'any 2010 es van detectar un seguit d'espècies de flora vascular d'interès conservacionista i d'hàbitats rars o amenaçats que, posteriorment, es van incorporar al Pla de conservació del Parc de la Serralada de Marina.

És així que es realitza des de l'any 2011 l'estudi d'espècies incloses en el Pla de conservació per tal de disposar de dades que permetin valorar-ne l'estat de conservació, detectar possibles amenaces i oferir recomanacions per a la seva gestió.

Per a obtenir informació més detallada es pot consultar l’apartat del Seguiment de flora amenaçada (Programa SEFA) d’aquesta mateixa web (https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/flora-amenacada)

 

Seguiment de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)


Objectius:

L'objectiu consisteix a estimar el grau d'afectació que la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) té sobre les pinedes mitjançant el seguiment sistemàtic de la corba de vol de la papallona de la processionària. 

Mètodes:

El control es duu a terme amb paranys d'atracció que contenen feromones, per atraure els mascles, situats en dinou punts del Parc on s'ha detectat la presència de l'espècie en anys anteriors.

Els mascles atrapats a les trampes es compten cada setmana en els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Amb les dades obtingudes s’obté la corba de vol dels mascles la qual permet calcular la data aproximada de l’emergència de les erugues per tal de realitzar un tractament si s’escau.

 

Conveni de col·laboració amb el Museu de Granollers en l’execució del pla estratègic de seguiment i recerca per la conservació de la fauna de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Els ropalòcers (papallones diürnes) del Parc de la Serralada de Marina


Objectius:

Els objectius generals del conveni i del programa CBMS de seguiment de papallones diürnes són:

 • Coordinar i executar els programes de seguiment dels diferents grups faunístics indicadors (ropalòcers, ratpenats, petits mamífers i amfibis).
 • Elaboració d’indicadors combinats per avaluar l’estat del medi natural i dels efectes del canvi ambiental.
 • Promoure la formació i la divulgació dels programes de seguiment a llarg termini.

El programa Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (CBMS) és programa de seguiment de les papallones diürnes (ropalòcers) que anualment recull dades de l’abundància i riquesa d’espècies de les poblacions de papallones en una xarxa d’estacions fixes repartides per tota la geografia catalana i les relaciona amb diferents factors ambientals. També s’avalua la situació de les espècies de Catalunya (900 poblacions de 124 espècies) amb especial focus en els espècies SPEC (espècies amenaçades o gairebé, a nivell europeu).

En el conveni es fa un tractament global dels ropalòcers de la XPN i també del transsecte BMS que realitzen els guardes del Parc de la Serralada de Marina.

Mètodes:

Les dades es recullen de març a setembre (30 setmanes). Per més detall es pot consultar: www.catalanbms.org. De les 15 estacions CBMS de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, dues es localitzen al Parc de la Serralada de Marina:

            1) La Conreria (CBMS-68). Guardes: Laia Martínez, Óscar Franco i Jose Jiménez.

            2) Can Miravitges (CBMS-34). Voluntari: Fernando Carceller. Els resultats d’aquesta estació no es mostren.

 

Seguiment de les papallones diürnes (ropalòcers) a la rodalia de la Conreria. CBMS


Objectius:

Caracteritzar i conèixer amb precisió els canvis d'abundància de les papallones a l'estació de la Conreria mitjançant la metodologia estandaritzada BMS (Butterfly Monitoring Scheme).

Mètodes:

Aquesta metodologia permet controlar la dinàmica de la població de papallones diürnes i és considerada com a indicador de l'estat general del sistema.

 

Bioindicadors de la gestió i l'ús social: àguila marcenca, aligot vesper, duc i astor


Autor: Xesco Macià

Autor: Xesco Macià

Objectius:

El seguiment té per objectiu localitzar el màxim nombre possible de nius (i els seus perímetres de seguretat) i l'obtenció de dades de la biologia reproductora, i la identificació de problemes de conservació al Parc i la seva àrea d'influència i l'elaboració de recomanacions per a la preservació de rapinyaires al Parc.

Mètodes:

Les metodologies utilitzades són observacions des de diferents punts, estacions reclam, recerca de nius i visites puntuals als nius per obtenir dades sobre la biologia.

 

Seguiment de llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)


Objectius:

Conèixer la distribució del llangardaix al Parc, identificar els factors que determinen la seva distribució, i dur a terme propostes de gestió per afavorir-ne la seva conservació.

 

Mètodes:

La metodologia emprada es fa segons el protocol de seguiment a llarg termini de les poblacions de llangardaix ocel·lat dissenyat en el treball de Santos i Franch (2013).

Per a més informació consultar aquesta publicació: Distribució potencial i seguiment estandarditzat del llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) al Parc de la Serralada de Marina 

Conveni de col·laboració amb el Museu de Granollers en l’execució del pla estratègic de seguiment i recerca per la conservació de la fauna de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Programa de seguiment de petits mamífers comuns (SEMICE) al Parc de la Serralada de Marina.


Autor: Ignasi Torre

Autor: Ignasi Torre

Objectius:

Els objectius generals del conveni i del programa SEMICE de seguiment de petits mamífers són:

 • Coordinar i executar els programes de seguiment dels diferents grups faunístics indicadors (ropalòcers, ratpenats, petits mamífers i amfibis).
 • Elaboració d’indicadors combinats per avaluar l’estat del medi natural i dels efectes del canvi ambiental.
 • Promoure la formació i la divulgació dels programes de seguiment a llarg termini.

 

Mètodes:

S'ha utilitzat el trampeig en viu amb paranys Longworth i Sherman (captura en viu) alternades en parcel·les de 36 paranys espaiades uns 15 metres. El seguiment és bianual (cada sis mesos), ja que es fan dues campanyes de trampeig estacionals (primavera i tardor).

De les 22 estacions SEMICE de la XPN, dues es localitzen al Parc de la Serralada de Marina:

            1) Núm. 5: Pineda-alzinar

            2) Núm. 6: Brolla post-incendi

Per a més informació del projecte SEMICE, dels resultats i de les estacions de mostreig: http://www.semice.org/inici/

 

Conveni de col·laboració amb el Museu de Granollers en l’execució del pla estratègic de seguiment i recerca per la conservació de la fauna de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Els quiròpters (ratpenats) del Parc de la Serralada de Marina


Carles Flaquer

Carles Flaquer

Objectius:

Els objectius generals del conveni i del programa de seguiment de ratpenats són:

 • Coordinar i executar els programes de seguiment dels diferents grups faunístics indicadors (ropalòcers, ratpenats, petits mamífers i amfibis).
 • Elaboració d’indicadors combinats per avaluar l’estat del medi natural i dels efectes del canvi ambiental.
 • Promoure la formació i la divulgació dels programes de seguiment a llarg termini. 
 

Mètodes:

En el projecte Quirohàbitats s’han establert dues estacions amb dos detectors d’ultrasons cadascuna (en ambient obert i en ambient forestal). S’utilitzen detectors d’ultrasons SM3 (Wild Life Acoustics) amb micròfons SMX-US. Es revisen les caixes refugi de ratpenats de forma periòdica.

Per a més informació dels projectes de ratpenats del Museu de Granollers:  http://www.museugranollersciencies.org/ca/quiropters/

 

Inventari de la diversitat briològica


Objectius:

L'inventari té per objectius actualitzar el catàleg de la flora briofítica del Parc mitjançant la cerca d'informació existent i la realització de campanyes específiques de camp en ambients higròfils i boscosos, identificar les espècies i les zones del Parc que tenen un major interès conservacionista, diagnosticar els principals factors d'amenaça per a la flora briofítica de caràcter higròfil i forestal i fer una proposta d'actuacions per tal d'afavorir la continuïtat de les poblacions de les plantes i els hàbitats més singulars.

Seguiment de la població de senglar i cabirol


Objectius:

Conèixer la tendència demogràfica de la població de senglar i cabirol al Parc de la Serralada de Marina. Fomentar la cooperació entre gestors, tècnics, guardes i caçadors.

 

Mètodes:

Aquest seguiment es duu a terme en el marc del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya (PSS), impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona des de la temporada de caça 2014/2015.  Es basa en l'anàlisi de les dades de les batudes de senglar que es fan a cada espai, anotades per les mateixes colles de caçadors, i a partir de les quals s'extreuen diversos indicadors sobre l'activitat cinegètica i l'evolució de l'espècie.

 

Estudi de la fauna invertebrada (Artròpodes) del Parc de la Serralada de Marina


Diego Fernández

Diego Fernández

Objectius:

La realització d'un inventari el més exhaustiu possible, elaboració d’un catàleg preliminar amb el total de les espècies detectades i la difusió dels resultats. 

 

Mètodes:

Realització de prospeccions als cinc municipis dels quals pertany el Parc de la Serralada de Marina (Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles i Tiana). Principalment s’han usat mètodes actius, com són observació directa, captura amb caçapapallones, ja sigui directament sobre els exemplars observats com indirectament passant la mànega entomològica per la vegetació o picant les branques dels arbres o arbustos, aixecament de pedres i roques, o trampes actíniques de llum per l'atracció d'invertebrats nocturns, majoritàriament papallones, heteròpters i coleòpters.

 

Conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) en l’execució dels plans de conservació de l’avifauna de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Parc de la Serralada de Marina


Objectius:

 • Mantenir la col·laboració en l’àmbit del seguiment de les poblacions ornitològiques de la Província de Barcelona mitjançant la consolidació de la xarxa d’estacions permanents de seguiment, un cop analitzada la seva representativitat en els espais gestionats per la Diputació de Barcelona.
 • Establir indicadors de gestió i de l’estat de conservació de les poblacions d’ocells i dels seus hàbitats.
 • Implementar un protocol per la incorporació de totes les dades dels principals projectes de ciència de ciutadania en les bases de dades dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
 • Contribuir a estructurar els plans de conservació de la fauna ornitològica de cadascun del espais naturals protegits d’acord amb els coneixements disponibles.
 • Promoure la formació i la divulgació dels programes de seguiment a llarg termini. 

 

Mètodes:

Programa de seguiment i vigilància:

 • Projecte SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya). Realització d’un transsecte de tres quilòmetres. Cada transsecte es visita dues vegades a la primavera i dues a l’hivern, en les quals es determinen i es compten tots els ocells detectats. El Parc de la Serralada de Marina té quatre transsectes SOCC:

            1) La Conreria (itinerari 11)

            2) La Vallensana (itinerari 63)

            3) Montcada i Reixac (itinerari 418)

            4) Sant Jeroni de la Murtra (itinerari 488)

 • Projecte SYLVIA. És una xarxa d’estacions d’anellament d’esforç constant per a poder fer estimes de supervivència i monitoritzar canvis a llarg termini en la productivitat dels ocells comuns estudiats. S’estudien 25 espècies per tota la XPN. El Parc de la Serralada de Marina té una estació a Can Giró (S045).

 

Programa de conservació:

Avaluació de l’estat de conservació dels ocells de la XPN. Es fa la determinació de la categoria d’amenaça de les espècies presents a la XPN  amb una correcció regional.

 

Programa d’adquisició i manteniment de la informació:

 • Cites de fauna i transferència a la XPN. Ús del portal www.ornitho.cat i en alguns casos l’App NaturaList. Traspàs de les observacions als parcs de la XPN (cites dels municipis que en formen part).
 • Integració de les dades recollides a ornitho.cat al  GBIF.
 • Atles dels ocells nidificants de Catalunya. Recull la distribució de l’avifauna en un territori i període de temps determinat. Per cobrir 8 quadrats UTM 10 x 10 Km amb superfície a la XPN.

 

Programa de divulgació i formació:

 • Elaboració de mòduls Ornitho per visualitzar la informació de cada parc. Extracció de les dades dels 30 darrers dies. De cada un dels 11 parcs de forma individualitzada per apropar el coneixement natural a la ciutadania.
 • Jornades de formació Ornitho per la presa de dades de camp.
 • Divulgació dels treballs de seguiment i conservació ornitològica. Mitjançant contribucions a congressos i el disseny de plafons informatius.

 

#language("interest")