caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Seguiment i avaluació


Seguiment

Des de la primera meitat dels anys noranta es van bastir els anomenats Plans de seguiment dels paràmetres ecològics per obtenir d'una manera sistemàtica informació del medi natural. Dues dècades després, es fa palesa la necessitat de reformular l'esquema de treball iniciat per millorar en els aspectes en què es van detectar mancances i per actualitzar-los amb els paradigmes de conservació actuals. En el marc del Pla estratègic de seguiment i recerca, es defineixen els Plans de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural per a cada espai natural protegit que conforma la Xarxa de Parcs Naturals.

Consulteu els diferents seguiments que es porten a terme en cada parc.

Avaluació

L’avaluació de l’estat del medi i els seus components als espais naturals protegits és clau per detectar tendències, l’efecte de les pressions i amenaces, així com per valorar si els recursos esmerçats en la gestió són suficients i si les polítiques de conservació estan correctament orientades. Una eina cabdal de suport a l’avualuació són alguns dels índexs i indicadors proporcionats pels programes de seguiment. Alguns exemples es poden veure als programes de seguiments de rius, flora amenaçada, ocells i el cranc de riu.

#language("interest")