caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Límits dels plans especials


Límits dels plans especials urbanístics de protecció dels espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona


Informació general

Transcripció dels límits dels espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona descrits en els plans especials urbanístics aprovats per a cada espai. En cas de dubtes, preval la informació original (mapes i descripció literal) que acompanya els plans especials urbanístics.

La base de dades associada als límits conté informació sobre el codi administratiu de l'espai (ID_DIBA), el seu codi segons les directrius d'EUROPARC (ID_EURO), el nom oficial (NOM_OFIC), el tipus de norma de protecció (NORM_PROT), la data d'aprovació de la norma de declaració del parc (PUBL_NORM) i la de la norma vigent (PUBL_NORM2).

Informació addicional

Nom: XPN_20092019_ETRS89_SHP

Format: SHAPE d'ESRI

Contingut: Límits dels plans especials urbanístics de protecció dels espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Abast geogràfic: Província de Barcelona

Data d'elaboració: maig de 2006

Data d'actualització: setembre de 2019

Elements geomètrics: polígons

Estructura de les dades espacials: topologia de polígons

Elements amb atributs: polígons

Estructura de les dades alfanumèriques: taula d'atributs pròpia

Procediment d'elaboració:

Conversió de format Microstation (.dgn) a Cobertura d'ArcInfo dels perímetres de cada parc excepte el de la Serralada Litoral. El límit del Parc de la Serralada Litoral coincideix amb delimitació de l'EIN Conreria-Sant Mateu-Céllecs excepte els municipis de Tiana i Badalona. Aquests han estat inclosos en el Pla especial urbanístic de Serralada de Marina.

Unió de tots els parcs en una sola cobertura

Introducció de les diferents modificacions dels límits que, per ordre cronològic, són: 

- Límit del Parc del Montseny, aprovat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el dia 11 de desembre de 2008.

- Modificació puntual del Pla Especial de Millora i Protecció de l'entorn natural Guilleries-Savassona (publicat al DOGC 5487 de 20/10/2009).

- Límit del Parc Natural de la Serra de Collserola aprovat pel Govern el 19/10/2010. Límit adoptat directament del DMAH (17/11/2010).

- Actualització del límit del Parc del Foix (aprovat el 26/01/2012).

- Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i Revisió del Pla especial de Protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat (aprovació definitiva publicada al DOGC núm. 6959 de 18/09/2015).

- Restabliment del límit del Parc del Montseny, promogut per la Diputació de Barcelona i aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al BOP número 222 de 16 de setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 1978), en compliment de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya publicada al DOGC núm. 7328 de 14/03/2017).

Actualització del límit del Parc Agrari del Baix Llobregat que incorpora les modificacions aprovades pel Pla Director Urbanístic del Delta del Llobregat, aprovat definitivament el 12 de gener de 2016 i publicat al DOGC núm. 7060 de 17 de febrer de 2016.

- Actualització del límit del Parc Natural de la Serra de Collserola que incorpora les modificacions aprovades a l'ACORD GOV/116/2019, d'1 d'agost, pel qual es dona compliment a les sentències dictades en els recursos contenciosos administratius números 503/2010 i 505/2010, interposats contra el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.

Fonts principals: plans especials de protecció del medi físic i del paisatge de cada parc.

Bases cartogràfiques amb què concorda aquesta: bases topogràfiques 1:5.000 de l'ICC.

Diverses versions segons l'espai protegit.

Metadades completes

#language("interest")