Pla estratègic de seguiment i recerca


Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (període 2015-2024)

Aquest document de planificació, abreviat com a PESR, ha estat elaborat conjuntament pel personal tècnic de la Gerència d'Espais Naturals i experts de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Com a objectiu bàsic es proposa desenvolupar el marc de seguiment i recerca per tal d'obtenir el coneixement necessari sobre el medi natural i les seves dinàmiques, a fi de ser utilitzat en el conjunt d'accions de planificació, gestió i avaluació de la Xarxa de Parcs Naturals.

 

Així, aquest document fixa, a partir de l'anàlisi de la situació actual, un conjunt d'objectius i programes que han de guiar les feines a desenvolupar en els propers anys, tant amb recursos propis com a partir d'encàrrecs a tècnics especialistes externs. A partir d'aquest marc de treball transversal per a la Xarxa de Parcs Naturals, es concreten les accions del Pla de seguiment i recerca (PSR) de cada espai de la Xarxa.

 

interest