CAESEN

Navegació

Dinàmiques ecològiques i impactes al medi natural


Les activitats humanes comporten canvis en les dinàmiques ecològiques dels ecosistemes naturals. Aquests canvis quan tenen un efecte negatiu sobre el medi natural s’anomenen impactes. Tanmateix una acció concreta pot causar beneficis o perjudicis a una població, a una espècie, a un hàbitat, a una comunitat o a un ecosistema..., per això també es parla de factors de canvi. Per corregir alguns factors de canvi que provoquen perjudicis ambientals es porten a terme accions de conservació concretes.

Els canvis ambientals que provoquen les activitats humanes als sistemes naturals a escala mundial s’anomenen canvi global. El canvi climàtic és el canvi global més conegut, però el concepte inclou molts aspectes d’ampli abast com les invasions biològiques, el canvi dels usos del sòl, la fragmentació del paisatge, entre d’altres.

Aquest apartat pretén recopilar informació sobre les principals dinàmiques ecològiques que afecten al medi natural dels espais naturals protegits, així com mostrar eines i recursos per minimitzar els impactes negatius o per afavorir la millora de la biodiversitat.

interest