caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Anàlisi i avaluació


Parcel·les de <em>Saxifraga vayredana</em> i <em>S. genesiana</em> a les Guilleries

Parcel·les de Saxifraga vayredana i S. genesiana a les Guilleries

El Programa SEFA permet l'obtenció de nombrosos paràmetres sobre aspectes força diversos de la flora amenaçada: preferència d'hàbitats; tendències poblacionals i d'estat reproductiu (taxes de floració, de reclutament i de mortalitat); variacions en l'àrea d'ocupació; detecció d'impactes i amenaces; grau d'acompliment del pla de visites previst; urgència de les actuacions de conservació proposades; etc.

A partir d'aquests, es poden elaborar multitud d'indicadors que permeten analitzar de forma sintètica la quantiosa informació recollida i, finalment, avaluar la situació de la flora en diferents àmbits geogràfics.

 

A continuació, s'exposa una mostra d'indicadors senzills agrupats temàticament.

 

Condicionants metodològics del mostreig

El gràfic mostra el percentatge d'aplicació de les diferents metodologies de cens previstes pel Programa de seguiment i explicades a la Presentació sobre el total de localitats.

 

 

La periodicitat de mostreig de les visites de cens oscil·la entre anual i quinquennal. El gràfic mostra el percentatge de cada tipus de periodicitat previst pel conjunt de localitats del SEFA.

 

Cobertura del seguiment

El gràfic inferior mostra el percentatge d'espècies d'interès amb localitats en cada parc sobre el total del conjunt de la Xarxa, independentment de si se segueixen actualment o no.

 

 

Per facilitar la seva conservació, any rere any es van introduint noves localitats, amb la finalitat que la base de dades del SEFA reculli totes les localitats conegudes de les espècies de flora d'interès de la Xarxa de Parcs Naturals. Tanmateix, actualment no hi ha capacitat per seguir-les totes i s'estan seguint aquelles més representatives.

 

Els gràfics següents mostren per a cada parc el percentatge de localitats seguides sobre el total de localitats registrades per a cada espècie.

 

 

El següent gràfic mostra el percentatge de localitats seguides sobre el total de localitats registrades per a cada espècie al conjunt de la xarxa de seguiment.

 

 
 

 

 

Interès de les espècies

Del total d'espècies amb localitats a la base de dades, aquests són en l'actualitat els percentatges de cada categoria d'interès de conservació segons el Pla estratègic de conservació de la flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (PECFV) del 2016. A l'apartat Desenvolupament s'expliquen breument els criteris per definir cada una d'aquestes categories: Espècie d'Interès de Conservació Prioritari (EICP1 i EICP2), Espècie d'Interès de Conservació (EIC) i Espècie d'Interès Local (EIL).

 

 

L‘histograma de sota mostra el número total d'espècies de cada categoria d'interès per a la Xarxa de Parcs Naturals segons el PECFV encara que no s'hagin incorporat encara localitats al SEFA i, en ratllat, el percentatge d'aquestes amb seguiment.

 

 

A continuació es fa el mateix que en els dos gràfics anteriors per a les categories del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (CFAC). Les categories poden ser En perill, Vulnerable, i No present al catàleg.

 

 

 

 

Impactes i amenaces

En les seves visites, els mostrejadors sovint constaten impactes que poden perjudicar la població seguida i també poden preveure amenaces potencials futures que la podrien afectar negativament. Per tal de facilitar la seva anàlisi estadística, s'han dividit les múltiples casuístiques que es poden donar en 18 tipologies.

Tant per als impactes com per a les amenaces, es mostren en primer lloc el percentatge de registres de cada tipologia i després es desglossen els resultats per anualitats. En el segon cas, es veu l'evolució de les diferents tipologies o, alternativament, el total anual sense distingir-les. Al anar-se estenent gradualment la xarxa de localitats, ha anat creixent el nombre de visites sobre el terreny i això condiciona l'augment d'impactes i amenaces. Així, fins que no s'estabilitzi el nombre de mostrejos anuals, les comparacions entre anys seran esbiaixades per aquest factor.

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Darrera actualització: 25/11/2016

#language("interest")