caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Projecte de recuperació del tritó verd (Triturus marmoratus) a les serralades de Marina i Litoral


Els objectius consisteixen a:
 
 • Simplificar el procés de cria i creixement de les larves a les instal·lacions de Can Miravitges.
 • Dur a terme un gran alliberament en un punt de distribució històrica coneguda del tritó verd.
 • Incrementar la mida de les postes i el reclutament larvari.
 • Detectar nous punts d'aigua adients (o alternatius) per a futurs alliberaments a la serralada Litoral.
Mètodes i fases de treball:
 
Captura primaveral d'adults en zel - Control veterinari - Trasllat - Presa de mostres i analítica - Obtenció de postes i manteniment de les larves - Retorn dels adults al medi original - Alliberament de larves i/o metamòrfics a una bassa - Estudi de la idoneïtat de diverses basses per a la reintroducció.

Suport al Programa de seguiment de caixes refugi de quiròpters


Els objectius consisteixen a:
 
 • Donar suport als guardes per continuar el seguiment de caixes refugi i consolidar el catàleg i el coneixement de la fenologia de les espècies.
 • Obtenir alguna dada nova de l'ús del territori per part dels quiròpters (refugis i hàbitats).
 • Aportar mesures de gestió i conservació per a ratpenats.
Mètodes i materials:
 

Els guardes del Parc han revisat les cinquanta caixes estacionalment.

Conveni de col·laboració en l'execució dels plans de conservació de la XPN


Els objectius del Conveni consisteixen a mantenir la col·laboració en l'àmbit del seguiment de les poblacions ornitològiques de la demarcació de Barcelona mitjançant la consolidació de la xarxa d'estacions permanents de seguiment, un cop analitzada la seva representativitat en els espais gestionats per la Diputació de Barcelona. A més es pretén establir indicadors de gestió i de l'estat de conservació de les poblacions d'ocells i dels seus hàbitats. També es vol contribuir a estructurar els plans de conservació de la fauna ornitològica de cadascun del espais naturals protegits d'acord amb els coneixements disponibles. Una finalitat afegida consisteix en promoure la formació i la divulgació dels programes de seguiment a llarg termini.

 
Programa de seguiment i vigilància
 
 • Projecte SOCC. Realització d'un transsecte de 3 km. Cada transsecte es visita dues vegades a la primavera i dues a l'hivern, durant les quals es determinen i compten tots els ocells detectats. El Parc de la Serralada Litoral té tres transsectes.
 • Projecte SYLVIA. És una xarxa d'estacions d'anellament d'esforç constant. S'estudien 27 espècies per tota la XPN.

 

Programa de seguiment del senglar (Sus scrofa)


Els dos objectius d'aquest programa consisteixen a, d'una banda, conèixer la tendència demogràfica de la població de senglar al Parc i, d'altra, fomentar la cooperació entre gestors, tècnics, guardes i caçadors.

 
Mètodes:
 
Aquest seguiment es duu a terme en el marc del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya (PSS), impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Diputació de Barcelona des de l'any 1998.

 

Bioindicadors de la gestió i l'ús social als parcs. L'astor, l'àliga marcenca, l'aligot vesper i el duc


Objectius:

Localització del màxim nombre de nius possible i obtenció de dades de la biologia reproductora. Identificació de problemes de conservació al Parc i la seva àrea d'influència. Elaboració de recomanacions de gestió per la preservació dels rapinyaires tractats.

Mètodes:

 • Observació des de punts amb un bon camp de visió.
 • Estacions de reclams.
 • Recerca de nius a peu dintre dels territoris localitzats.
 • Visites puntuals a nius per obtenir dades sobre la biologia reproductora.
 • Geoposicionament en un mapa dels territoris.
 • Elaboració de capes SIG amb els nius trobats, així com els perímetres de seguretat necessaris per preservar els sectors de nidificació.

Programa de seguiment de les papallones diürnes (ropalòcers). CBMS 2014


Objectius:

Conèixer els canvis en les mides poblacionals dels ropalòcers en l'àrea de la serralada Litoral. Avaluar l'impacte dels factors ambientals (climàtics i de gestió dels hàbitats) sobre les poblacions de papallones i desenvolupar indicadors de l'estat de conservació dels hàbitats.
 

Mètodes:

S'han fet censos visuals amb periodicitat setmanal al llarg d'un itinerari fix dividit en seccions coincidents amb els diferents hàbitats. S'han definit seccions que conformen una ruta que discorre per espais dominats per alzinars, brolles de romaní i bruc d'hivern, d'estepes i brucs i màquia litoral de garric.
Al final de la temporada es calcula un índex d'abundància relativa per a cada espècie. Aquest índex es combina amb el de les altres estacions del CBMS per calcular un índex global de cada espècie a Catalunya.

Elaboració de la cartografia digital a escala 1:10 000 dels hàbitats Corine i dels hàbitats d'interès comunitari (HIC) del Parc de la Serralada Litoral


Objectius:

Els objectius d'aquest treball han estat identificar, localitzar i cartografiar els hàbitats CORINE i els Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) presents al Parc de la Serralada Litoral.

 

Mètodes:

L'aixecament cartogràfic s'ha fet a escala 1:10.000 a partir dels ortofotomapes en color infraroig (IRC) a escala 1:5.000 (cel·la de 0,5 m) del vol de l'any 2008 de l'ICC (www.icgc.cat).

#language("interest")