caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Plans de seguiment i recerca. Montesquiu


 

La creació el 2014 d'una comissió de conservació amb tècnics de la Gerència d'espais naturals de la Diputació de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans ha permès elaborar de manera coordinada un Pla de seguiment i recerca i s'ha redactat un Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural. Això permet desenvolupar estudis de seguiment i recerca genèrics i específics.

Podeu consultar els plans de seguiment a fons a l'apartat corresponent de la darrera Memòria de gestió del Parc.

Les imatges estan extretes de la Memòria del Parc.

Dades d'estacions meteorològiques


 

Recull de dades meteorològiques de l'estació que es troba dins l'àmbit del Parc del Castell de Montesquiu i que es gestiona mitjançant un conveni amb el Servei Meteorològic de Catalunya.

 

Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d'interès comunitari


Aquest treball correspon a l'aixecament cartogràfic a escala 1:10.000 dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d'interès comunitari (HIC) del Parc del Castell de Montesquiu i les àrees adjacents, en una àrea de 1.285,90 hectàrees.
La superfície cartografiada inclou la totalitat del Parc del Castell de Montesquiu (682,16 ha) i s'ha ampliat l'àrea en gairebé en un 50%, majoritàriament cap al costat est.
 
L'aixecament s'ha fet utilitzant ortofotos en color infraroig (IRC) a escala 1:5.000 (cel·les de 0,5 m) del vol de l'any 2012 de l'ICC. El treball de camp s'ha dut a terme a la primavera i l'estiu de l'any 2014. La llegenda està constituïda per unitats CORINE, explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya.

Seguiment de mamífers carnívors prioritaris amb trampeig fotogràfic


Des de mitjan del mes de juny, el Parc del Castell de Montesquiu ha engegat un seguiment a tot l'espai protegit que consisteix a col·locar càmeres de fototrampeig al medi per descobrir quines espècies de carnívors hi ha dins l'àmbit del Parc.

#language("interest")