caes

Educació ambiental

Navegació

Estratègia d'educació ambiental al Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera


Objectius


Objectiu A: Utilitzar l'educació ambiental com a instrument per facilitar el coneixement, la interpretació i la sensibilització respecte els valors de l'espai del Montseny.

Reconèixer i apreciar els valors naturals, culturals, paisatgístics, històrics i socials.
Fomentar la interpretació del paisatge i de la realitat actual de l'espai com a resultat de la interrelació contínua entre el medi i les persones.
Donar a conèixer i promoure les activitats tradicionals respectuoses amb el medi, els productes artesans i de la terra.
Promoure la identificació i el sentiment de pertinença de la població local al Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera.
Donar a conèixer les funcions de l'administració del Parc Natural i ajudar a comprendre la conveniència de la normativa que regeix el parc natural.
Facilitar l'accés a la informació que genera el Parc Natural del Montseny.
Potenciar els processos d´educació i de participació com instruments socials que facilitin la gestió i l'ús públic del Montseny.

Objectiu B: Conscienciar sobre les problemàtiques ambientals que es manifesten al Montseny

Afavorir la comprensió dels processos ambientals i socials.
Fer entendre la interdependència existent entre el medi natural del Montseny i les activitats humanes.
Facilitar la presa de consciència dels impactes ambientals causats per les activitats humanes al Montseny.

Objectiu C: Promoure la responsabilitat en relació als problemes ambientals, la recerca de solucions i accions per dur-les a terme

Fomentar la participació activa en la presa de decisions, la gestió i l'avaluació de la conservació del medi al Montseny mitjançant mecanismes de diàleg i participació que impliquin l´Administració del Parc i la societat civil.
Promoure canvis d'hàbits que afavoreixin comportaments respectuosos i activitats sostenibles amb el medi, per tal de disminuir l'impacte de les actuacions de residents, professionals, visitants i altres col·lectius del Montseny.
Afavorir o promoure l'acció en actuacions de custòdia del territori o altres fórmules que permetin fer o participar en actuacions per part de la societat civil per a la conservació del patrimoni del Montseny.

Objectiu D: Assolir una bona qualitat dels programes d'educació ambiental

Promoure recursos educatius que responguin a les necessitats de cada col·lectiu, amb un èmfasi particular en la població local (residents, escolars, persones que treballen dins l'espai protegit, entitats i associacions civils locals).
Vetllar especialment per l'adequació dels programes d'educació ambiental a les necessitats dels centres educatius i en particular al currículum escolar.
Implicar a les famílies en l'educació ambiental, ja sigui directament, o a través de la comunitat educativa (alumnes, professorat, AMPA).
Avaluar de manera periòdica i externa els programes d'educació ambiental que es duen a terme al Parc.
Establir amb tots els equipaments d'educació ambiental que treballen al parc uns mínims objectius, continguts i metodologies comuns en l'oferta.
Potenciar la cooperació i treball en xarxa dels equipaments d'educació ambiental i alhora aprofitar les singularitats de cada equipament per a complementar i enriquir l'oferta de programes d'educació ambiental.
Promoure la formació continua i l'intercanvi dels educadors que utilitzen el parc com espai educatiu i dels tècnics (relacionats amb l'educació ambiental) per tal d'incorporar les innovacions educatives que sorgeixin en aquest àmbit.
Promoure la desestacionalització de les visites a l'espai mitjançant una programació de les activitats repartida al llarg de l'any i la diversificació de l'oferta.

Diagnosi de l'estat de l'educació ambiental al Parc Natural del Montseny


Pla d'acció 2011-2015


Annexos


#language("interest")