caes
Educació ambiental

Educació ambiental

Navegació

Aprenentatge servei i servei comunitari


Aprenentatge servei (APS)


L'aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen a treballar en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Els projectes d'aprenentatge servei ambiental van més enllà dels aprenentatges i la repercussió social pròpia de tot projecte d'APS, ja que es realitzen serveis compromesos amb l'entorn natural i, per tant, es produeix una clara repercussió sobre el medi ambient.

Fases:

 1. Aprenentatge Detecció de les necessitat i/o problema ambiental: Quins problemes s'observen al nostre entorn? Com repercuteixen sobre la societat? Qui són els principals afectats?
 2. Diagnosi: Són reals aquests problemes? És possible analitzar-los. Amb quins mètodes? Quines repercussions tenen?
 3. Aprenentage-servei
 4. Pensar solucions: Com es pot ajudar o millorar aquesta situació? I a les persones més vulnerables? Com s'arriba a elles?
 5. Servei
 6. Posar-les en pràctica: Establir un compromís amb un col·lectiu/ entitat/ associació.
 7. Revisar: Tornar sobre el que s'ha fet. Què ha fallat? Què ha sortit molt bé? Perquè? Què es pot millorar? Com?
 8. Fer-ne difusió: Ensenyar el que s'ha fet i com s'ha fet. Com es fa aquesta difusió?

Per tant l’APS combina dos elements:

L’aprenentatge a través de l’experiència + L’acció de servei a la comunitat


El servei comunitari (SC)


El servei comunitari (SC) per a l'alumnat de secundària obligatòria, és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una activitat curricular obligatòria per a tot l’alumnat de 3r o 4t ESO des del curs 2019-2020.

Desenvolupament:

Té una durada de 20 hores: 10 d’aprenentatge i 10 de servei (mínim).
L’aprenentatge aervei és la metodologia més adient per desenvolupar el servei comunitari. 
S’acompanya i assessora en tot el procés, planificant i orientant el
projecte per tal que l’experiència sigui el màxim d’enriquidora i partipativa
per l’alumnat.

El servei comunitari té una clara inspiració en la ètica de la cura


Experiències d’aprenentatge servei ambiental en els parcs


El Servei de Gestió de Parcs Naturals entén l’aprenentatge servei (APS) com una eina molt potent d’educació ambiental. Va iniciar un procés de formació conjuntament amb l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental al personal tècnic i dels equipaments d’educació ambiental, per a poder incorporar aquesta metodologia educativa dins les propostes d’educació ambiental de la Xarxa de Parcs Naturals. 

Es van iniciar a través del programa Montseny a l’Escola i posteriorment en projectes de servei comunitari (SC) dels instituts d’Educació Secundaria i en els treballs de final de grau o màsters de les universitats.

L’APS aporta a l’educació ambiental:

 • Oportunitats a tota la ciutadania per a implicar-se i comprometre’s de forma activa amb el medi ambient.
 • La possibilitat de participar a projectes de millora i transformació real de l’entorn natural.
 • Nova generació de propostes educatives que té com a dinamisme essencial el treball dels nois i noies en benefici de la comunitat i el medi ambient.
 • Donar resposta a problemes socioambientals que sorgeixen de l’anàlisi de la realitat per part dels participants (pensament crític i competències per l’acció)
 • Generar una xarxa educativa local forta i viva. Desenvolupament de projectes ambientals en els que intervenen diversitat de partners i foment de la corresponsabilitat educativa.
 • Increment del capital social. Major coneixement de l’entorn. Millora de l’arrelament i increment de la cohesió social.


En síntesi podem dir que l’APS és un projecte educatiu:

 • amb utilitat social per a l’educació formal i no formal, per a totes les edats i que ha de tenir un espai temporal concret.
 • que implica un servei per aprendre i col·laborar en un marc de reciprocitat.
 • que comporta un procés d’adquisició de coneixements i competències per a la vida.
 • basat en una pedagogia activa que exigeix un educador més que no pas un docent.
 • que requereix una xarxa de parteneriat i d’instàncies de col·laboració i suport.

Les experiències:


El suport de la Diputació de Barcelona a l’APS i el servei comunitari


Els parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona participen conjuntament amb els municipis, entitats dels territoris i els centres educatius per impulsar projectes d’aprenentatge servei ambientals en els parcs. 
Aquest suport es concreta en:


Subvencions


Convocatòria APS i SC a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Apartat 2.2.3 f)


Actuació vinculada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment al 4 (Educació de qualitat), 15 (Vida terrestre) i 18 (alianá pels objectius).


#language("interest")

Contacte

Masia Mariona

Ctra. 5119, Km. 2,5

Mosqueroles

08479 Fogars de Montclús

A/e: p.montseny@diba.cat

Tel. 938 475 102

Fax 938 475 368