Activitat econòmica


Les activitats econòmiques que es desenvolupen sobre el territori de la Serralada de Marina són força diversificades. Quant a l'aprofitament primari dels boscos, aquest és molt escàs per causa dels boscos esclarissats i de poc creixement a la zona. En els darrers deu anys, els aprofitaments forestals han estat molt reduïts, i només en el municipi de Sant Fost de Campsentelles se n'han donat amb finalitat econòmica.

Autor: Eva Bellapart

Autor: Eva Bellapart

Pel que fa a l'activitat agrària, al voltant de 240 hectàrees de l'àmbit estan qualificades com a sòls agrícoles segons el cens agrari. D'aquestes, gairebé la meitat corresponen a vinya, i la resta a horts, farratges i cereals, sense oblidar la importància econòmica del conreu intensiu de flor i planta ornamental. La ramaderia és una activitat poc rellevant i en franca regressió.

En l'actualitat, molts sòls agrícoles tradicionals corresponen a zones periurbanes, de rendibilitat i viabilitat difícils i greus problemàtiques associades, per la qual cosa sovint sostenen usos irregulars marginals i pateixen una forta pressió urbanitzadora. La vinya, lligada a la denominació d'origen Alella, i els conreus intensius d'horta, flor i planta ornamental tenen millors perspectives de viabilitat.

Quant al sector industrial, destaquen sobre manera les activitats extractives a cel obert, que han deixat i deixen una forta empremta sobre el medi i el paisatge, i que actualment compten encara amb tres explotacions en actiu: la Vallençana, principalment al terme municipal de Badalona, i Can Donadeu i Can Ro, a Sant Fost de Campsentelles. Addicionalment, són habituals les instal·lacions accessòries de tractament dels àrids, principalment a la vall del Besòs.

Segons el planejament vigent, el destí final de les pedreres és el cessament de l'activitat i el retorn dels terrenys a la classificació anterior a l'explotació, en la seva major part parc forestal, en els terminis previstos per la concessió i la legislació vigent. En alguns casos es preveu la restauració d'aquests espais mitjançant el seu rebliment i reperfilat amb residus inerts, que han de permetre millorar el seu estat final, d'acord amb el destí i l'ús indicat.

Festa amb globus aerostàtics

Festa amb globus aerostàtics

L'activitat terciària, vinculada al sector serveis, mostra una importància creixent en els darrers anys, per causa principalment de l'increment de l'ús públic a la serra. Actualment, existeixen diversos restaurants, àrees de lleure i activitats i equipaments vinculats a l'educació ambiental i el lleure, directament lligats a l'àmbit del parc, a més d'una oferta molt més nombrosa en les zones urbanes de la perifèria. A més, dins l'àmbit s'inclouen algunes àrees que, sense comptar amb cap infraestructura, suporten una important activitat de lleure, amb una notable concentració de persones, especialment al voltant de les àrees urbanes. La xarxa de camins extensa de la serra facilita l'activitat del senderisme i el cicloturisme, que en alguns casos comporten impactes negatius quan s'excedeix la capacitat de càrrega del sistema.