Regulació de l'escalada


Jaciments arqueològics de Can Boquet

 

El Parc de la Serralada Litoral és un espai natural protegit (espai d'interès natural La Conreria- Sant Mateu-Céllecs, part de la Xarxa Natura 2000) situat entre la plana maresmenca i la vallesana, prop de grans nuclis de població, que ofereix la descoberta d'un patrimoni arqueològic, arquitectònic, faunístic i natural rellevant. Aquest entorn natural és molt freqüentat per usuaris d'activitats diverses, com ara el senderisme, la bicicleta de muntanya, els passeigs a cavall, l'escalada o altres modalitats esportives que cal compatibilitzar amb la conservació del patrimoni.

 

L'escalada és una activitat molt arrelada a Catalunya. Les activitats d'escalada coincideixen en molts casos amb indrets on hi ha exemplars de flora i fauna singulars o de patrimoni cultural que cal protegir.

 

En l'orografia suau del parc destaca l'acumulació de blocs granítics d'interès geològic o protegits, fruit de l'erosió natural del terreny, que han esdevingut un reclam per la pràctica de l'escalada de blocs, modalitat d'escalada lliure sense fixacions, que ha convertit aquest sector en un lloc de referència pels practicants d'aquesta disciplina.

 

El lloc de concentració màxima de blocs en l'àmbit del parc és la zona de Can Boquet (Vilassar de Dalt), una zona d'alt interès arqueològic per la presència d'abrics naturals del neolític final i del calcolític (2200-1800 aC) utilitzats com a sepulcre.

 

Per aquest motiu s'ha posat en marxa un programa de protecció, en què col·laboren el Departament de Cultura de la Generalitat, el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i el Parc de la Serralada Litoral, que inclou mesures encaminades a ordenar la freqüentació i garantir la protecció i la conservació d'aquests jaciments arqueològics.

 

Regulació de l'escalada al sector de Can Boquet

 

 • No practiqueu l'escalada de blocs en els abrics prehistòrics de Can Boquet (Castell de Pedra, cova del Pont, cova d'en Joan, cova d'en Pau i cova de la Granota), que seran senyalitzats convenientment.
 • Respecteu les visites guiades a elements del patrimoni arqueològic que es fan de manera periòdica als jaciments de Can Boquet.
 • Respecteu les zones previstes d'aparcament, els camins de pas i les prohibicions de pas dels camins particulars, per una millor conservació de la vegetació autòctona.
 • Recordeu que aquests elements arqueològics estan ubicats en finques de titularitat privada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomanacions generals per a l'escalada a la resta de zones

 

 • En la resta de blocs granítics es permet la realització de l'escalada de blocs sempre que sigui respectuosa amb l'entorn i sempre que compteu amb l'autorització de la propietat.
 • Deixeu el menor nombre possible de senyals del vostre pas. No trenqueu ni malmeteu la vegetació, respecteu al màxim la tranquil·litat de la fauna que hi viu i emporteu-vos totes les deixalles.
 • Col·laboreu en la difusió d'aquestes recomanacions per aconseguir una escalada de blocs respectuosa amb l'entorn, que permeti gaudir de les riqueses del medi rupícola i alhora preservar-les.
 • Eviteu la retolació de vies sobre els blocs granítics, la col·locació d'ancoratges i cordatges i l'abandonament de material, com ara matalassos o deixalles.

Circulació motoritzada


 • La circulació motoritzada del parc es desenvoluparà de manera ordenada i respectuosa amb el medi. L'excés de velocitat pot provocar accidents i atropellaments de persones i freqüentment de fauna.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km / h. El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L'erosió originada per les derrapades provoca l'aparició de sots i guals en la xarxa viària. Circular amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra mullat.
 • Els camins, senders i senders són d'ús exclusiu per als vianants.
 • La circulació de vehicles es limitarà a les pistes obertes al públic i no està permesa camp a través, per tallafocs o per les vies de rierols.

 

Normativa vinculada:

 • Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
 • Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'accés motoritzat al medi natural.
 • Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
 • Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.

 

Díptic amb consells i recomanacions:

 

L'ús de la bicicleta


Els ciclistes que circulin per la xarxa viària del parc tenen l'obligació de:

 • Respectar la preferència dels vianants i evitar causar molèsties.
 • Adequar la velocitat a les característiques de la via per evitar les situacions de risc i garantir la seguretat dels vianants, especialment en els llocs més freqüentats.
 • Circular només per les vies principals i per totes les pistes forestals i camins de passeig amb una amplada de més de tres metres, en què no estigui expressament prohibit, com senders, rierols, torrents, roquissars, camp a través, camins d'amplada inferior a tres metres i les especialment senyalitzades a l'efecte.
 • Per causes justificades, en determinades zones del parc la circulació amb bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Cal seguir sempre la informació i la senyalització que ho estableix.

Regulació de l'acampada


L'acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.

 

Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

 

Àrees d'acampada incloses dins dels equipaments dels parcs

 

Càmpings situats a l'interior o a l'entorn de l'àmbit dels parcs