Llistes i llibres vermells


 
A diferència de la normativa, les llistes o llibres vermells són documents cientificotècnics sense pes legal però sovint més objectius per a determinar quines espècies han de ser prioritzades per llur amenaça a l'extinció en la gestió del territori. Aquests documents els promouen i generen entitats molt diverses: administracions, universitats, centres de recerca, associacions d'estudiosos i conservacionistes, etc. Malauradament, la seva elaboració requereix un considerable esforç documental i de camp, de manera que les obres disponibles no sempre cobreixen molts dels grups ni dels diferents àmbits geogràfics d'interès, o estan suficientment actualitzades.
 
Per als hàbitats
 
S'ha emprat l'obra següent, que fa servir criteris d'amenaça propis:
 
 
Per a les espècies
 
S'han emprat les següents llistes i llibres vermells de diferent àmbit geogràfic. En tots els casos, les categories d'amenaça de referència usades són les marcades per la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN 2001) (1).
 
En l'àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN) aquestes són les llistes i llibres vermells de referència (sempre s'ha agafat l'àmbit territorial més restrictiu possible):
 

Malgrat l'enfocament regional, nombrosos elements de flora i fauna que prosperen a la XPN estan també amenaçats en l'àmbit mundial. La informació actualitzada és accessible a:

 

(1) UICN. Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Gland, Suïssa i Cambridge, Regne Unit: Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, 2001

 

Darrera actualització: 15/09/2016

interest