CAESEN

Navegació

Desplegament


Els inicis

Durant el període de desenvolupament de les metodologies i protocols del programa, es van consultar diverses experiències prèvies en altres regions europees. El projecte que més va inspirar el SEFA és el seguiment de la Red de seguimiento de las especies y hábitats de interés comunitario en Aragón de l'IPE-CSIC (vegeu col·laboradors a l’apartat de Participants). Tanmateix, es va adaptar notablement per satisfer les especificitats de la Xarxa de Parcs Naturals i els objectius principals del SEFA exposats a la Presentació. Per això, es va comptar amb el suport de diversos botànics experts vinculats als parcs, els quals també van contribuir a impartir la formació teòrica i de camp del personal implicat (unes 90 persones entre tècnics i guardes), i a la realització de proves pilot. Seguidament, a partir de l'any 2013 es comença a desplegar gradualment la xarxa de localitats de seguiment.

 

Autor: Daniel Guinart

 

A la gràfica inferior es mostra el progrés en les localitats visitades cada any. S'observa com abans d'iniciar el programa ja es disposava d'algunes dades que s'han pogut integrar al seguiment del SEFA (anys 2002 i 2009-2011) i que a partir de les proves pilot del 2012 s'inicia un notable i progressiu increment.

 

 

Situació actual

 

Espècies seguides i el seu interès 

El primer llistat desplegable mostra totes les espècies amb localitats introduïdes a la base de dades del SEFA, se segueixin o no. Les categoritzacions associades s'expliquen als dos punts següents. Els noms consignats són els científics, atès que no totes les plantes tenen nom popular i que aquests poden variar d'un lloc a un altre del territori. Per veure imatges i altra informació associada de la major part d'elles podeu visitar la web FloraCatalana.net i consultar quines tenen un o més noms populars a Noms de plantes - TERMCAT.

 

 
 

 

Per tal de facilitar la priorització en la gestió en la Revisió i actualització del Pla estratègic de conservació de la flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (PECFV) del 2016 s'han establert tres nivells d'interès. Les que es consideren Espècies d'Interès de Conservació Prioritari (EICP) a la Xarxa s'han dividit en dos subnivells en funció de si són considerades En perill d'extinció a Catalunya (EICP1) o només Vulnerables a l'extinció (EICP2) seguint les categories regionals de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Altres, per motius biogeogràfics, de raresa, legals, etc., es classifiquen com a Espècies d'Interès de Conservació (EIC) per a tota la Xarxa, però no prioritàries. Finalment, es cataloguen com a Espècies d'Interès Local (EIL) aquelles que en el conjunt de Catalunya poden tenir una continuïtat garantida però tenen interès a nivell de cada parc.

 

 
 

 

En l'àmbit legal català, el Decret 172/2008 estableix el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (CFAC). Aquest atorga protecció arreu del país a més de 300 espècies de vegetals i les diferencia en dues categories En perill i Vulnerable. A la llista amb la relació d'espècies del catàlegs s'ha afegit un tercer grup amb les No presents o No catalogades.

 

 
 

 

 

1.                                                                             2.

                                                 

3.                                                                            4.

  1. Inflorescències de Spiraea crenata subsp. parvifolia a l'àmbit d'influència de les Guilleries-Savassona (EICP1 i En perill).
  2. Fruits de Succowia balearica al Garraf (EICP2 i Vulnerable).
  3. Flors de pensament del Montseny (Viola bubanii) (EIC). Autor: Antoni Buguñà.
  4. Falguera Selaginella denticulata a la Serralada de Marina (EIL).

 

Distribució de les localitats

El mapa següent mostra en vermell la distribució de les quadrícules d'1 per 1 km de costat on hi ha localitats del Programa SEFA. Cada quadrícula conté informació bàsica sobre les localitats que conté.

 

 

Localitats definides per cada parc

El nombre de localitats definides a cada parc de la Xarxa varia en funció de les espècies d'interès que allotja i del grau de desplegament del SEFA. A continuació, hi ha un gràfic de síntesi i un altre que mostra la informació amb el detall de les espècies implicades i el nombre de localitats.

 

 

 

 

 

Abast dels censos disponibles

El primer gràfic mostra el número de censos disponibles per a cada espècie a la base de dades del SEFA. El segon mostra el període temporal disponible.

 

 

 

 

 

Actualització de la informació

Amb una freqüència mínima anual, es va actualitzant la base de dades vinculada als mapes i als diferents gràfics de la web del SEFA. Així, la informació exposada anirà variant i millorant a mesura que es vagi disposant d'un major nombre de localitats de seguiment i de sèries d'anys de mostreig més llargues.

 

Darrera actualització: 25/11/2016

 

interest