Activitat econòmica


Camps de conreu

Camps de conreu

Una de les activitats humanes tradicionals més característiques del massís, la dels carboners explotant els alzinars, ha desaparegut i solament continua tenint vigència i un cert valor l'explotació forestal, especialment als vessants orientals i occidentals inferiors, on s'estenen les pinedes.

 

L'explotació agrícola, amb predomini dels cultius de secà -especialment de cereals-, també ha perdut importància. La vinya, que en temps antics va tenir un cert relleu, ha quedat limitada a les parts baixes, i les feixes més elevades, en restar abandonades, són novament envaïdes pel bosc. Essent generalment l'aigua molt escassa, els regadius són mínims i es localitzen sobretot, a la perifèria de la muntanya.
 
 
Pel que fa a la ramaderia, i donada la manca de pastures, l'activitat queda reduïda a la presència d'algun ramat de bestiar oví pels replecs del massís