caes

Parc Fluvial del Besòs

Navegació

El Parc Fluvial del Besòs


La recuperació ambiental, paisatgística i social del riu Besòs al seu pas per Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i Sant Adrià de Besòs

Què és el Parc Fluvial del Besòs?


El Parc Fluvial del Besòs és un espai públic ubicat al llarg dels darrers 9 quilòmetres de llera del riu Besòs, des de la confluència amb el riu Ripoll fins la desembocadura al mar Mediterrani. Amb una superfície total de 115 hectàrees, és un dels espais verds més importants de la regió metropolitana de Barcelona, sobretot si es té present la seva ubicació formant part del continu urbà de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac.

La contaminació i degradació del riu Besòs i del seu entorn és un problema que prové del anys seixanta, especialment pel gran creixement de les poblacions que envolten el riu i el procés d'industrialització en aquestes ciutats. La política de recuperació d'espais fluvials degradats iniciada als anys vuitanta pels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, sempre amb la col·laboració d'una ciutadania cada cop més sensibilitzada, han millorat notablement l'estat del riu Besòs. Cal destacar l'efectivitat de les mesures de sanejament aplicades, sobretot, a la dècada dels noranta, per tal de deixar de considerar el riu Besòs com una claveguera.

Aquesta millora de la conca del riu Besòs era un requisit imprescindible a partir del qual l'any 1995 els ajuntaments de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet van signar un conveni de col·laboració per tal d'actuar d'una forma conjunta en la zona final del riu, amb l'objectiu de la seva recuperació mediambiental. Al conveni de cooperació intermunicipal, s'hi va afegir l'any següent el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.

Amb l'impuls dels ajuntaments i el consorci, i la subvenció d'un 80 % del cost del projecte mitjançant fons de cohesió de la Unió Europea, es va executar el projecte de "Recuperació mediambiental del tram final del riu Besòs". L'import total de les obres executades va ser de 37 milions d'euros. El resultat d'aquest projecte i els seus objectius ha estat el Parc Fluvial del Besòs.

Els seus objectius bàsics són:

  1. Millora de la qualitat ambiental i paisatgística.
  2. Millora de l'efluent de l'estació depuradora de Montcada i Reixac, mitjançant la implantació a la llera d'un tractament terciari basat en la generació de zones humides.
  3. Millora de la capacitat hidràulica del riu.
  4. Aprofitament controlat de determinades zones de la llera del riu per al lleure de la ciutadania.
Zones humides, zona d'ús públic i la desembocadura. Autor: AEN
Zones humides, zona d'ús públic i la desembocadura
Autor: AEN

Zones humides. Al llarg dels primers 3 quilòmetres i escaig del Parc, des del pont de Montcada al municipi de Montcada i Reixac, fins al pont de la Pota Nord del municipi de Santa Coloma de Gramenet, es troba envoltat de zones de prat fluvial, platges, illes, meandres i de 60 parcel·les de zones humides.

Zona d'ús públic. A la següent zona del Parc Fluvial del Besòs, des del pont de la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet fins al pont del Ferrocarril a Sant Adrià de Besòs, uns 5 quilòmetres de llera, la vegetació a ambdós marges està formada majoritàriament per gespa, unes 22 hectàrees, i és accessible pels usuaris mitjançant rampes i escales d'accés. Des d'aquests accessos, primer s'arriba a una franja asfaltada per permetre el pas de bicicletes i persones, així com vehicles de serveis, i abans d'arribar al curs hídric hi ha una àmplia franja de gespa trepitjable.

La desembocadura. La darrera zona del Parc és la desembocadura, un espai estratègic pel seu interès ecològic i paisatgístic que abasta els darrers centenars de metres del riu i restringida a l'ús públic.

El parc, tot just inaugurat, encara sota les línies d'alta tensió. Autor: AEN
El parc, tot just inaugurat, encara
sota les línies d'alta tensió
Autor: AEN
 La retirada de les torres d'alta tensió va ser complexa i espectacular. Autor: AEN 
La retirada de les torres d'alta tensió
va ser complexa i espectacular
Autor: AEN


Una altra millora important produïda al Parc Fluvial del Besòs va ser el desballestament de les 69 torres d'alta tensió i dels 51 km de cable aeri, així com l'enderroc de les bases de formigó armat d'aquestes torres. De totes excepte una que avui en dia podem veure entorn a l'accés de F. Moragas, com a mostra de la seva existència temps enrere.

La Diputació de Barcelona té encomanada la gestió d'aquest Parc Fluvial del Besòs, que duu a terme mitjançant l'equip del Servei de Gestió de Parcs Naturals de l'Àrea d'Espais Naturals i d’Infraestructura verda. Aquesta gestió inclou vetllar pel compliment de les normes d'ús amb el suport del servei de control de l'ús públic i el manteniment integral de l'espai i de les seves instal·lacions en tot el seu àmbit. D'altra banda, l'ús del parc per la ciutadania no seria possible sense garanties de seguretat dels usuaris front a crescudes; per això, el sistema d'alerta hidrològica del riu Besòs (SAHBE) desenvolupat per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'empresa BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.) rep de manera telesupervisada i contínua en temps real dades meteorològiques i del nivell del riu, per tal de predir i, si escau, avisar els gestors, autoritats i usuaris, de possibles inundacions de tota la llera. A tal efecte, hi ha repartits per totes les zones d'ús públic emissors de senyals òptiques i acústiques; a més a més, als accessos es troben panells electrònics amb la finalitat de facilitar informació actualitzada sobre les condicions d'ús del Parc Fluvial del Besòs.

#language("interest")

Mapa del parc