La gestió del Parc Fluvial del Besòs


El Parc Fluvial del Besòs està ubicat dins la llera del riu i per tant en zona de domini públic hidràulic, la competència de la qual és de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest organisme va autoritzar el Parc condicionat al compliment de tres plans específics: el Pla d'usos del parc; el Pla d'explotació i manteniment del parc; i el Pla d'emergència del parc. La Diputació de Barcelona gestiona integralment el Parc Fluvial del Besòs mitjançant la seva Oficina Tècnica d'Acció Territorial de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, a partir de les determinacions dels tres plans, així com segons l'establert al Conveni de col·laboració per a l'assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs. Mitjançant aquest conveni, els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs han encomanat la gestió del Parc a la Diputació de Barcelona.

 

Per a la gestió d'aquest espai és molt important partir del fet que el riu Besòs té el règim de torrencialitat que caracteritza els rius mediterranis. Les 115 hectàrees de superfície d'aquest espai verd es distribueixen en tres grans zones amb diferents finalitats de gestió: la zona d'ús públic, les zones humides i la desembocadura. Aquesta diferenciació i especialització d'ambients comporta un elevat nivell de gestió valoritzat per la circumstància que el Parc Fluvial del Besòs és un parc urbà encaixat en el continu urbà de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac. La especificitat i complexitat de la gestió, així com la dimensió supramunicipal del Parc són tres arguments que de bon segur van jugar un paper determinant perquè s'encomanés la seva gestió a la Diputació de Barcelona.

 

La Diputació de Barcelona dirigeix la gestió/explotació del Parc a partir d'una assignació pressupostària i mitjançant un equip especialitzat multidisciplinar de la seva Oficina Tècnica d'Acció Territorial. D'aquesta manera duu a terme directament un seguit de tasques i en contracta externament unes altres. Entre les primeres cal destacar les de direcció; seguiment i control de la depuració terciària de les zones humides; seguiment i control de les poblacions de quironòmids i d'altres macroinvertebrats amb repercussió social; pla de seguiment ambiental; pla de seguiment, control i millora de l'ús públic, imatge i comunicació; etc. Tanmateix té contractes externs per a la realització de les tasques de: vigilància i control d'accessos; manteniment i gestió de les instal·lacions de tractament d'aigua; assegurança de responsabilitat civil; manteniment del Parc, senyalèctica, neteja, jardineria, accessos, paviments, instal·lacions de reg i d'altres. Els ajuntaments i el consorci també donen suport a la gestió ordinària del Parc; cal destacar que l'Ajuntament de Barcelona es fa càrrec de la gestió, manteniment i conservació dels elements i operativa del Sistema d'Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE) i de les preses inflables.

interest

Mapa del parc

Mapa del Parc Fluvial del Besòs