caes

Parc Fluvial del Besòs

Navegació

La gestió del Parc Fluvial del Besòs


El Parc Fluvial del Besòs està ubicat dins la llera del riu i per tant en zona de domini públic hidràulic, la competència de la qual és de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest organisme va autoritzar el Parc condicionat al compliment de tres plans específics: el Pla d'usos del parc; el Pla d'explotació i manteniment del parc; i el Pla d'emergència del parc. La Diputació de Barcelona gestiona integralment el Parc Fluvial del Besòs mitjançant la seva Oficina Tècnica d'Acció Territorial de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, a partir de les determinacions dels tres plans, així com segons l'establert al Conveni de col·laboració per a l'assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs. Mitjançant aquest conveni, els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs han encomanat la gestió del Parc a la Diputació de Barcelona.

 

Per a la gestió d'aquest espai és molt important partir del fet que el riu Besòs té el règim de torrencialitat que caracteritza els rius mediterranis. Les 115 hectàrees de superfície d'aquest espai verd es distribueixen en tres grans zones amb diferents finalitats de gestió: la zona d'ús públic, les zones humides i la desembocadura. Aquesta diferenciació i especialització d'ambients comporta un elevat nivell de gestió valoritzat per la circumstància que el Parc Fluvial del Besòs és un parc urbà encaixat en el continu urbà de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac. La especificitat i complexitat de la gestió, així com la dimensió supramunicipal del Parc són tres arguments que de bon segur van jugar un paper determinant perquè s'encomanés la seva gestió a la Diputació de Barcelona.

 

La Diputació de Barcelona dirigeix la gestió/explotació del Parc a partir d'una assignació pressupostària i mitjançant un equip especialitzat multidisciplinar de la seva Oficina Tècnica d'Acció Territorial.

Des del 2015, cal destacar la posada en marxa del nou “Servei de manteniment integral del Parc Fluvial del Besòs”. Per les característiques organitzatives i d’eficiència de l’objecte del contracte es va considerar adient el fraccionament d’aquest servei en 2 lots. Per a una major productivitat en la prestació del servei de manteniment integral objecte d’aquesta contractació i tenint en compte el gran nombre d’operacions a realitzar, aquesta divisió en lots té com a principal objectiu que les empreses adjudicatàries tinguin l’especialització que es requereix per a les tasques a desenvolupar i d’aquesta manera assolir el màxim nivell d’eficiència en la prestació del servei.

Les tasques i els processos definits per a cada lot són diferents degut a que, en el Lot 1 la zona d’actuació es destina bàsicament a l’ús públic i, el Lot 2 és de caire ambiental i per tant la maquinaria que s’hi destina és específica en cada cas.  Així doncs, les tasques definides en el Lot 1 inclouen: Manteniment de la Zona d’Ús Públic i de la Desembocadura; el Servei d’informació dels usos i gestió dels accessos de la Zona d’Ús Públic; el Manteniment de les instal·lacions de tractament i impulsió d’aigua freàtica per al reg; la Programació, manteniment, neteja i desinfecció del sistema de reg de la Zona l’Ús Públic; la Presa de mostres de l’aigua del sistema de reg per aspersió de la Zona d’Ús Públic; la Presa de mostres d’aigua i posterior anàlisi de les mateixes per a determinar la presència del bacteri de la legionel·la. I les tasques incloses en el Lot 2 són: el Manteniment de les Zones Humides; el Manteniment del recinte de l’Estació de Control de Qualitat de l’Aigua (ECQA) i  de la Sala de Bombes de les Zones Humides; la Presa de mostres d’aigua a les Zones Humides; el Seguiment avifaunístic i observació d’altres vertebrats i el Recompte de densitats de larves de quironòmid i tractament amb biocida.

Els ajuntaments i el Consorci Besòs-Tordera també donen suport a la gestió ordinària del Parc; cal destacar que l'Ajuntament de Barcelona es fa càrrec de la gestió, manteniment i conservació dels elements i operativa del Sistema d'Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE) i de les preses inflables.

#language("interest")

Mapa del parc