caes

Parc Fluvial del Besòs

Navegació

La zona d'ús públic


La zona d'ús públic del Parc Fluvial del Besòs té una longitud de gairebé 5 quilòmetres i s'ubica entre els murs que delimiten els dos marges de la llera del riu, des del pont de la B-20 (marge dret) o des de Can Zam Nord (marge esquerre) al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet fins al pont del ferrocarril a Sant Adrià de Besòs.

La vegetació a ambdós marges està formada majoritàriament per gespa trepitjable, unes 22 hectàrees regades amb aigua freàtica tractada, tot i que també es manté la vegetació ruderal que creix a les esculleres que delimiten en alguns trams la làmina d'aigua.

Aquest espai disposa de 5 hectàrees de viari asfaltat per on es pot passejar a peu i en bicicleta, i que en el cas del marge esquerre la seva amplada permet disposar de carril bici especialment senyalitzat.

Al curs hídric d'aquesta zona es troben 11 preses inflables, que regulen el nivell de la làmina d'aigua amb l'objecte de permetre'n un mínim, sigui quin sigui el cabal del riu en les diferents èpoques de l'any.

Horari del Parc Fluvial


La zona del Parc Fluvial destinada a l'ús públic resta oberta tots els dies de l'any, en l'horari oficial especificat al Pla d'usos aprovat per la Generalitat de Catalunya, llevat dels casos en què l'estat d'alerta hidrològica del parc enfront del risc d'avingudes no ho permeti o bé en comporti l'evacuació.

De l'1 d'abril al 30 de setembre: de les 8 h a les 21 h.

De l'1 d’octubre al 31 de març: de les 8 h a les 18 h.

Aquest horari respon a factors diversos que es tenen en compte per garantir la seguretat dels usuaris, com la manca de llum artificial en els 5 km d'ús públic des de Sant Adrià de Besòs fins a Santa Coloma de Gramenet.

Accessos


Els usuaris del parc hi poden arribar directament des de les trames urbanes de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs al marge esquerre, i de Barcelona i Sant Adrià de Besòs al marge dret, mitjançant 20 accessos que disposen de rampes accessibles i escales que condueixen a les franges asfaltades. Així mateix, els vianants poden creuar còmodament d'un marge a l'altre utilitzant les passeres del Molinet i Cristòfor de Moura o bé utilitzant els diversos ponts que disposen de vorera.

Senyalització


La zona d'ús públic del parc disposa de diversos tipus de senyalització:

 

 

 

  • Els accessos disposen d'un senyal identificador d'entrada al Parc a l'inici de la rampa des de la trama urbana, d'un plafó adossat al mur de la llera amb el nom de l'accés i pictogrames informatius d'usos i un plafó que indica que l'àmbit del Parc disposa de càmeres que formen part dels elements del SHABE
  • Plafons direccionals al punt mig entre accessos indicant els més propers, així com altres plafons informatius. 
  • Tòtems situats a la gespa, uns d'ells que transcorren paral·lels a la làmina d'aigua, amb pictogrames amb els usos no admesos al Parc, i d'altres disposats en sentit transversal que senyalen el final de la zona d'ús públic.

Sistema d'alerta hidrològica


Atès que el parc fluvial és dins la llera del riu i, per tant, és inundable durant les avingudes, aquesta zona d'ús públic del parc no seria possible sense l'establiment d'un sistema d'alerta hidrològica que garanteixi la seguretat dels usuaris enfront de crescudes.

El SAHBE disposa de càmeres en punts estratègics que permeten saber l'estat hidrològic de la llera des del centre de control.

El Sistema d'Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE) està dissenyat per rebre de manera contínua en temps real les dades provinents de pluviòmetres, estacions d'aforament, radar meteorològic, informacions de protecció civil i les pròpies dades del Sistema d'Explotació Centralitzada, gestionat i mantingut per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'empresa BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.). El Sistema estableix una comunicació permanent amb els gestors, i avisa les autoritats i els usuaris en cas de possibles inundacions de la llera.

 

 

 

 

 

Així mateix, el sistema del SAHBE activa un ràpid desinflat de les preses en cas de crescuda.

fases d'emergència

Informació als usuaris i sistema d'avisos

Els accessos del parc disposen de panells amb pantalles electròniques que, de manera ordinària, informen de si és obert o tancat i de l'horari vigent i, en cas necessari, comuniquen l'activació dels estats d'emergència (Prealerta, Alerta o Inundació Parcial) amb temps suficient per a efectuar el desallotjament si s'escau de manera ordenada i segura, amb el suport del personal de control de l'ús públic.

El sistema d'avisos es completa amb una instal·lació de megafonia i emissors de senyals òptiques i acústiques repartits al llarg dels murs que delimiten ambdós marges del parc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preses

En cas de previsions d'avingudes, el SAHBE disposa de mecanismes per procedir al desinflat de les preses per tal de restablir la capacitat hidràulica de la llera.

Servei de control de l'ús públic


La zona d'ús públic del parc disposa d'un servei d'informació dels usos i gestió dels accessos, amb una dotació ordinària i simultània de 2 persones i de 4 persones en caps de setmana i festius, que es desplacen en bicicleta, uniformades per tal que siguin fàcilment identificables pels usuaris. Les tasques diàries d'aquest servei consisteixen en: l'obertura i  tancament  dels accessos en compliment dels horaris oficials d'ús públic del parc; informar els usuaris de les normes d'ús d'aquest espai i donar-los suport enfront de qualsevol eventualitat; la puntual comunicació de les incidències que es produeixin a la Direcció facultativa del parc, i actuar de manera coordinada amb les forces de seguretat i equips d'emergència en cas que sigui necessari.

D'altra banda, aquest personal efectua totes les accions previstes per al compliment de les directrius del Sistema d'Alerta Hidrològica del riu Besòs, donant resposta als diferents episodis que es produeixin i posant en marxa, en cada cas, les mesures de seguretat previstes als protocols del Pla d'Emergència del parc.

 

 

 

#language("interest")

Mapa del parc