CAES
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Rius


Seguiment d'aigües continentals: Projecte CARIMED


CARIMED (Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels rius mediterranis) és un projecte conjunt de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i el Grup de Recerca F.E.H.M. (Freshwater Ecology, Hydrology and Management) de la Universitat de Barcelona. El projecte té el seu inici l'any 2013, tot i que és la continuació i adaptació dels programes de seguiment de la qualitat dels rius que les dues institucions van estar desenvolupant durant més de dues dècades (ECOBILL i ECOSTRIMED+).

Aquests treballs es basen en la realització d'un seguiment continuat de l'estat ecològic dels rius de la demarcació de Barcelona, a través de la qualitat físicoquimica de les aigües i, especialment, de l'estudi de la diversitat de la fauna invertebrada que habita als rius, rieres i torrents. L'objectiu final és conèixer l'estat de conservació dels rius, determinar si els seus ecosistemes es veuen afectats pels canvis ambientals globals i realitzar, en base a la diagnosi anterior, propostes de planificació i gestió per a la seva preservació i millora.

La xarxa de punts de mostreig està situada a les conques dels rius Llobregat, Besòs, Foix, Tordera, Ter i riera de Pineda, principalment dins la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, que es complementa amb punts de referència fora dels espais protegits i amb la xarxa de punts de mostreig de l'Agència Catalana de l'Aigua. Anualment, es realitza un informe amb els resultats del seguiment que es pot consultar, conjuntament amb la sèrie històrica, a la web del projecte.

A mode d’exemple, seguidament es poden consultar els mapes de la darrera anualitat disponible de dos dels índexs biològics més rellevants. Una informació més complerta i els mapes amb la resta d’índexs i indicadors es poden consultar al darrer informe disponible del projecte CARIMED.

Resultats de la qualitat biològica


La qualitat biològica dels rius s’interpreta a partir de l’índex IBMWP, el qual es basa en l’observació del tipus de comunitats de macroinvertebrats presents com a conseqüència dels efectes de la contaminació i altres impactes d’origen antròpic. Al següent mapa es poden veure els resultats del darrer any de mostreig disponible. Consulteu tota la informació dels resultats de la qualitat biològica del CARIMED 2018-2019.

 

Resultats de l’estat ecològic


L’estat ecològic l’ecosistema fluvial en un tram determinat s’interpreta a partir de l’índex l’ECOSTRIMED. És el que dona una major visió de conjunt de la “salut” dels ambients fluvials dels rius, atès que integra la informació de la qualitat biològica de l’aigua i del bosc de ribera. Al següent mapa es poden veure els resultats del darrer any de mostreig disponible. Consulteu tota la informació dels resultats de l’estat ecològic del CARIMED 2018-2019.

 

interest