Xarxa de Parcs Naturals
El període de sol·licitud finalitza el 28 de febrer. Enguany, la tramitació caldrà fer-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona

Subvencions 2019 per a estades escolars als equipaments pedagògics

$urlFileEntry

Estades escolars. Autor: XPN

11/01/2019

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 28 de desembre del 2018 ha publicat les bases específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que vulguin utilitzar els equipaments d’educació ambiental existents a la Xarxa de Parcs Naturals, que gestiona la Diputació de Barcelona, per a fer-hi estades ambientals durant l'any 2019. 

Es tracta de subvencions que procuren que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L'estada pot tenir una durada de dos a quatre dies, inclosa la pernoctació.

Els equipaments són els següents:

· Escola de Natura la Traüna i Escola de Natura Vallcàrquera, al Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera;

· Escola de Natura Can Grau i Escola de Natura Cal Ganxo (propietat de l'Ajuntament de Castelldefels que té un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques), al Parc del Garraf;

· Escola de Natura del Corredor (que té un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques), al Parc del Montnegre i el Corredor;

· Escola de Natura les Codines, al Parc del Castell de Montesquiu.

Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria les escoles ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, tant d'ensenyament públic com concertat. El destinatari de la subvenció pot ser la mateixa escola o l'associació de pares i mares del centre escolar.

Més informació

Termini de presentació de les sol·licituds: la presentació d'instàncies s’iniciarà el 14 de gener del 2019 i finalitzarà el 28 de febrer del 2019 inclòs.

Lloc de presentació de les sol·licituds: d’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la complimentació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria.

Documents addicionals:

· Model d'alta creditors a efectes econòmics 2018.

· Model de modificació creditors a efectes econòmics 2018.
 

Informació administrativa

Dins la pàgina web d'informació administrativa trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les beques i convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Xarxa de Parcs Naturals, Educació ambiental, Educació ambiental, Diputació de Barcelona,