Garraf | Olèrdola
L’acord té una vigència de quatre anys, prorrogable anualment

Es renova l’acord entre la FEEC i la Diputació de Barcelona per a la regulació de l'escalada als parcs del Garraf i Olèrdola

$urlFileEntry

Regulació de l'escalada. Autor: XPN

09/06/2017

Dins de l’ús públic d'aquests dos parcs, una de les activitats rellevants és l’escalada. En alguns indrets, però, es poden produir molèsties que afecten negativament les espècies rupícoles. L’acord amb la FEEC té l’objectiu de fer compatible aquesta pràctica amb el manteniment dels valors ecològics i la riquesa natural d’aquests espais naturals.

La regulació de l'escalada al Parc del Garraf i al Parc d’Olèrdola té tres objectius bàsics. Per una banda, garantir la conservació i millora de les poblacions d’ocells, de vegetals, la geomorfologia i els vestigis arqueològics que estan afectats per l’escalada; posar a la disposició dels escaladors les eines necessàries perquè practiquin l’escalada de forma respectuosa amb el medi, i, finalment, sensibilitzar als usuaris dels parcs sobre la importància de la seva fauna, flora i gea, i la necessitat de respectar-les per poder fer compatibles els diferents usos dins l’espai natural.

El conveni de col·laboració entre el col·lectiu d'escaladors, representats per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OTPN) de la Diputació de Barcelona estableix normes reguladores de l’escalada en espais naturals protegits segons les quals:

Serà responsabilitat de la FEEC:

No deixar material d’escalada en les vies, excepte l’indispensable com poden ser les reunions i els elements d’ancoratge per assegurança i progressió (xapes, parabolts, burins, spits, tacs de fusta, bagues, pitons, i tascons). No s'admetrà la utilització d'aquest tipus de material per a qualsevol altre activitat a l'exterior diferent de l'escalada; S’utilitzarà material mimètic amb les roques (xapes i reunions de color gris); No s'utilitzarà pintura ni d’altres materials per marcar la situació, el nom o la dificultat de les vies; L'obertura de noves vies d'escalada només podrà tenir lloc en les zones descrites en els apartats "A1 i B1”.

A1 - Zones on es pot escalar durant tot l’any al Parc del Garraf:

· Pic del Martell (sector sud): des del sector dels Bombers fins al Sector Mutant World (ambdós inclosos). A la resta no es pot escalar durant tot l’any.

· Cinglera de Penya Ginesta.

· Pas de la Mala Dona.

B1 - Zones on es pot escalar durant tot l’any al Parc d’Olèrdola:

En aquestes zones estarà permesa l’escalada i l’obertura de noves vies en qualsevol època de l’any.

· Penya de l’Escofet (Canyelles). Sector amb una gran afluència d’escaladors, conegut com “la Facu”: 34 itineraris de 20-30 m.

· Font de l’Ametlló (Olèrdola). Nou sector sense vestigis arqueològics, delimitat entre altres zones on no es pot permetre l’escalada per la presència de restes arqueològiques.

Es tindrà cura de no malmetre la vegetació rupícola i la fauna present en la paret, així com la del peu de via o la de l’indret on estan ubicades les zones d’escalada; Els indrets de peu de vies, reunions i altres punts freqüentats pels escaladors s’hauran de mantenir nets; Igualment, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya farà arribar als seus afiliats, pel mitjà que es cregui més convenient el present document amb la finalitat que la seva divulgació contribueixi al compliment de l'esmentada normativa.

La FEEC informarà el Parc de totes les troballes que tingui constància, relatives a diferents espècies o comunitats vegetals rares o amenaçades presents en el Parc del Garraf, o de caire geològic. També informarà sobre qualsevol novetat o canvi que pugui afectar les diferents vies d’escalada.

Serà responsabilitat de l’OTPN:

Les zones estaran convenientment delimitades en el mapa del parcs del Garraf i d’Olèrdola; Dintre de les possibilitats econòmiques i de gestió, se senyalitzaran les diverses zones amb les característiques de regulació de cadascuna d'elles; S'editarà la corresponent documentació per al coneixement dels practicants de l'escalada i usuaris en general del Parc; En funció dels resultats obtinguts pel seguiment de flora i fauna, el Parc podrà restringir l’accés a determinades zones de forma temporal, o bé definitiva en el cas de ser detectats comportaments reproductors o colonitzacions per part d’espècies o comunitats vegetals rares o amenaçades. També es podrà procedir d’aquesta manera en els casos en que es detectin símptomes d’erosió o degradació deguts a l’ús per part dels excursionistes. En aquests casos s’informarà a la FEEC i se senyalitzarà convenientment l’indret; Respecte a la desinstal·lació de les vies en indrets on no és permet l’escalada, l’OTPN podrà sufragar part de les despeses de l’activitat en funció de les seves disponibilitats pressupostàries.

Serà responsabilitat de la FEEC i l’OTPN:

S’acordarà amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya la desinstal·lació d’aquelles vies que estiguin dins de zones on no és permesa l’escalada durant tot l’any.

L’acord té una vigència de quatre anys, prorrogable anualment de manera tàcita.

Descarregueu-vos el document a l’enllaç següent. En ell, trobareu a l’annex I la delimitació de les diverses zones d’escalada i, a l’annex, II el Mapa 1:10.000 del Garraf i d’Olèrdola.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat “Regulació de l'escalada al Parc del Garraf” a la pàgina web del Parc.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Garraf, Olèrdola, Paisatge, Biodiversitat, fauna, hàbitats, Normativa, Gestió del medi, Diputació de Barcelona,