Montnegre-Corredor
Es preveu la incorporació dels municipis d’Argentona, Calella, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Santa Susanna

Oberta la proposta de modificació de l'àmbit de l'espai natural protegit del Parc del Montnegre i el Corredor

$urlFileEntry

Proposta de modificació. Autor: XPN

10/11/2017

Des de la seva creació l’any 1989, l’estructura territorial i social i el marc legislatiu del Parc del Montnegre i el Corredor han anat canviant. A l’actualitat, s’han endegat els treballs de modificació de l’àmbit de l’espai d’interès natural (EIN) per tal d’incloure aquelles zones dels municipis que han manifestat la voluntat d’incorporar-s’hi. Us convidem a fer-nos arribar les vostres aportacions i comentaris al procés.

El Parc del Montnegre i el Corredor es va crear l’any 1989 (DOGC núm 1.300, de 01.06.90). Un àmbit no exactament igual però sí molt similar va ser inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) el 1992 (DOGC núm. 1714, de 01.03.1993) i, anys més tard, a la Xarxa Natura 2000 (DOGC núm. 4735, de 06.10.2006). Avui és un espai natural plenament consolidat, en part gràcies al consens social i institucional que el Pla especial que el regula va generar.

Durant aquests anys, l'estructura territorial, la social i el marc legislatiu han anat canviant, i diversos ajuntaments de municipis termeners amb el Parc han manifestat la voluntat d’incorporar-s’hi i compartir un àmbit  que permeti la protecció dels valors naturals presents en el medi, el tractament racional del territori i l'aprofitament ordenat dels seus recursos. El treball que cal endegar consisteix, en primer lloc, a modificar l’àmbit de l’espai d’interès natural (EIN) per tal d’incloure aquelles zones dels municipis que han manifestat la voluntat d’incorporar-se a l’EIN. Aquesta modificació també implicarà l’aprovació del mateix àmbit en la Xarxa Natura 2000 per mantenir la coherència entre les diverses figures de protecció i per millorar els valors d’aquest espai dins d’aquesta xarxa. Més endavant, caldrà dotar de normativa específica els nous àmbits incorporats, de manera anàloga al que ara s’aplica en l’àmbit vigent, mitjançant una modificació o, si s’escau, un revisió del Pla Especial vigent.

D’acord amb l’objectiu de modificar l’àmbit de l’EIN, el Consell Coordinador del Parc, format per representants dels ajuntaments, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, va acordar impulsar els treballs de modificació de l’àmbit de l’EIN. L’esmentada modificació haurà de tenir com a base els criteris a considerar per a l’ampliació d'espais inclosos al PEIN, entre els quals hi ha la diversitat, representativitat, singularitat i fragilitat d’espècies i hàbitats del espais a incorporar.

Així també, caldrà valorar la funció dels nous espais com a reductors de la vulnerabilitat, tant per ser espais d’interès connector com perquè puguin suposar una millora de la funcionalitat ecològica. Per altra banda, també caldrà tenir en compte, per a la definició del nou àmbit, el criteri de millora estructural del perímetre de delimitació (facilitar la interpretació territorial del límit, reduir les irregularitats del traçat i no utilitzar gaires elements diferents per a la delimitació). Per últim, com a criteri complementari, es podrà valorar la idoneïtat d’incorporar elements singulars a nivell local.

Per tal de dur a terme aquesta tasca, es va constituir un grup de treball format per tècnics de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Aquest equip tècnic treballa, des de l’inici del 2017, de la mà dels ajuntaments implicats en la proposta de modificació de l’àmbit de l’EIN, identificant aquelles zones que tenen valors naturals rellevants.

Un cop s’hagi consensuat una proposta de límit, correspon competencialment a la Generalitat de Catalunya procedir a la seva tramitació i, si s’escau, a la seva aprovació inicial, amb tràmit d’informació pública i al·legacions, juntament amb els documents ambientals. En aquesta tramitació s’inclou la realització de l’Avaluació Ambiental Estratègica corresponent a la proposta de modificació.

Formulari d'aportacions i comentaris

Si voleu fer alguna aportació o comentari relatius a la modificació del límit de l'EIN del Parc del Montnegre i el Corredor, empleneu aquest formulari.

Més informació

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Parc o bé posar-vos en contacte amb l’Oficina del Parc (horari: feiners, de les 9 a les 13 h):

Tel. 938 679 452 - A/e: p.montnegre@diba.cat - Pàgina web.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montnegre-Corredor, Biodiversitat, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Gestió del medi, Cartografia,