caes

Parc Fluvial Besòs S'han continuat observant algunes de les espècies hivernants

Observacions faunístiques destacables durant el seguiment ornitològic

08/03/2019

La bonança d’aquest mes de febrer, amb temperatures màximes que han superat els 20 °C a gran part del litoral i prelitoral, zones baixes de la Catalunya Central i moltes valls del Pirineu i Prepirineu, han permès que les espècies, provinents d’altres zones, no s’hagin hagut de desplaçar cap al sud.

Encara són molt poques les espècies que comencen la seva migració cap a les zones de cria més nòrdiques. No obstant això, cal destacar l’observació d’una fotja vulgar (Fulica atra) a la desembocadura i d’una cotxa blava (Luscinia svecica) i un martinet menut (Ixobrychus minutus) a Sant Adrià.

D’altra banda, cal destacar que s’han continuat observant algunes de les espècies hivernants remarcables per la seva escassetat, com ara dues àguiles calçades (Aquila pennata) al tram dels canyissars, quatre martinets de nit (Nycticorax nycticorax) a Sant Adrià i sis xarxets comuns (Anas crecca), dues pardals de bardissa (Prunella modularis) i un colltort (Jynx torquilla) a la desembocadura.

També s’han vist quaranta corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) a una sola illa de Sant Adrià, una xifra prou remarcable ja que confirma el bon hivern per a aquesta espècie.

Pel que fa a la resta d’animals, cal destacar l’observació, durant el cens del tram dels canyissars, d’una guineu (Vulpes vulpes) alimentant-se probablement d’un esplugabous (Bubulcus ibis).

Respectuosos amb la biodiversitat

És de vital importància que els usuaris entenguin que les activitats que es realitzen al Parc Fluvial han de ser respectuoses amb la biodiversitat. Les normes d’ús del Parc, ubicades en cadascun dels seus accessos, mostren, entre d’altres, que els gossos han d’anar lligats. Un dels motius principals és garantir la seguretat dels usuaris tant els que passegen com els que van en bicicleta i evitar col·lisions fruit de descuits.

També és important garantir la supervivència de les espècies que viuen al llarg del riu i que aporten, encara que sigui de manera indirecta, tants beneficis a la salut i benestar i a l’entorn urbà, com es publicava en aquesta noticia.

És per aquest motiu que cal conscienciar-nos tots de l’enorme impacte negatiu que provoquen els gossos que passegen deslligats per la llera, sobretot quan ho fan per l’aigua del riu. Aquest darrer mes, s’ha detectat dos episodis en què dos gossos que anaven pel riu deslligats al tram urbà de Santa Coloma de Gramenet van caçar diversos pollets d’ànec collverd (Anas platyrhynchos) acabats de néixer.

La presència reiterada d’altres dos gossos a l’entorn d’un niu han fet aixecar una femella d’ànec collverd del niu a la desembocadura, fet que pot provocar l’abandonament de les cries o que es malmeti el niu.

 

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Paisatge, vertebrats, hàbitats, Parc Fluvial Besòs, Recerca i seguiment, fauna, Biodiversitat, ocells, Parc Fluvial del Besós, general,