caes

Sant Llorenç-Obac Entre d’altres, per millorar-ne la biodiversitat

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac fa actuacions forestals a les Arenes en el marc del projecte Life Climark

01/03/2024

En el marc d’una prova pilot del projecte Life Climark, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha fet actuacions forestals a la finca de les Arenes, al terme municipal de Castellar del Vallès. Estan incloses en una àrea de foment de la gestió per a la prevenció de grans incendis forestals, amb capacitat mitigadora i d’adaptació al canvi climàtic, on s’ha augmentat la capacitat de fixació de carboni del bosc, reduït el risc d’emissions, augmentat la provisió d’aigua i millorat la capacitat d’acollida de la biodiversitat. Els treballs s’han executat durant la tardor i l'hivern del 2023 per evitar l'època de nidificació d'ocells i el període de més risc d'incendi forestal.

Aquesta actuació s’ha fet davant dels diferents escenaris de canvis climàtic i pèrdua de biodiversitat i per oferir a propietaris forestals un exemple, entre d’altres, d’alternatives a la gestió forestal tradicional en què es té en compte altres factors més enllà del productiu. Així, s’ha tingut en compte la generació d’oportunitats per a la biodiversitat i la mitigació i resiliència al canvi climàtic, sense deixar de banda l’objectiu principal de l’actuació, que en cas d’incendi aquest no esdevingui un gran incendi forestal i dotar d’oportunitats d’extinció als equips d’emergència. 

En aquest sentit, l’actuació va consistir en la reducció de biomassa forestal combustible per disminuir els risc d’un gran incendi forestal, fent una gestió sostenible de les masses forestals que, a l’hora de reduir el risc de foc, garanteixi la conservació i millora de la biodiversitat, la gestió de l’aigua i la captació de CO2 a fi de reduir els efecte del canvi climàtic. Les actuacions, per tant, van anar encaminades a fer feines de millora silvícola coordinades amb el projecte Promacc que garantiran l’augment dels índexs de biodiversitat, millorar la gestió de l’aigua i incrementar la quantitat de CO2 captat per l’arbrat.

En concret, es va reduir de forma dirigida la càrrega de biomassa forestal combustible en pineda de pi blanc i alzinar, així com acàcies; es van fer tallades selectives i tractament del sotabosc per a trencar la continuïtat vertical de combustible; es va assegurar un recobriment mínim de fracció de cabuda coberta de la massa arbrada per a reduir el creixement i desenvolupament del sotabosc; es van definir models de gestió que ens acostin a tenir masses forestals més resistents al foc i més resilients. Es van prioritzar, on la successió de les espècies l’estructura forestal era millor per l’estabilitat de la massa i objectius definits, les quercínies enfront de les coníferes. A més, per tal d’afavorir la biodiversitat de flora i fauna, van fer un marcatge previ d’arbres vius i morts que calia mantenir.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Paisatge, hàbitats, Gestió del medi, Sant Llorenç-Obac, Prevenció incendis, Biodiversitat, ODS,

Recursos

Life ClimarkLife Climark