Parc Agrari
Sol·licituds fins al 30 de juny

Subvencions per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari

$urlFileEntry

Camps de la vall Baixa. Autor: XPN

02/06/2019

El dijous 30 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de la convocatòria de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l'any 2019. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de juny del 2019.

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 30 de juny del 2019.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes i/o activitats que tinguin com a objectiu la recuperació dels camps, tot deixant-los aptes per a un cultiu productiu.

Els terrenys han d'estar situats dins l'àmbit territorial del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. També es poden incloure aquells terrenys situats fora d'aquest àmbit en els municipis integrants del Consorci del Parc Agrari, sempre que hi hagi una manifestació expressa escrita de l'ajuntament corresponent en la qual s'expressi que no hi ha impediments urbanístics per recuperar o mantenir el terreny per a l'activitat agrícola.

Poden ser objecte de subvenció les actuacions següents:

Desbrossada de camp erm; Desbrossada de valls, marges, canyars o canyissars; Passada de grada de discos; Passada de cultivador (estripadora); Passada de subsolador (punxons); Passada de fresadora o rotavator; Anivellament de parcel·la; Tallar arbres en un camp i retirar llenya; Triturar branques sobre el terreny; Arrancar soques d’arbres i apilar-les; Despedregar el camp amb trituradora de pedres; Retirada manual de pedres i altres materials; Regularitzar desnivells del terreny, inclosos camins interns i accessos amb retroexcavadora o equivalent; Aportació de matèria orgànica (fems, compost, i altres) i incorporació al sòl; Esmenes físiques, compost i altres del sòl, exclòs l’adobat; Treballs de preparació del terreny per l’estanyat d’aquest i posterior posada a punt per al cultiu; Neteja de vall perimetral o interior amb pala retroexcavadora mixta, incloent escampada dels sediments en una entorn de fins a 5 metres; Condicionament de canalització d’aigua de reg o pluvial que generi un impacte negatiu a la finca; Aportació de terra de cultiu per aixecar el camp o millorar la qualitat física del sòl; Explanació i/o formació/reformació de bancals i marges; Retirada i transport a abocador o punt de tractament de residus de runes i altres materials impropis, incloent taxes d’abocador; Manipulació i reaprofitament dins la finca de materials diversos retirats del sòl de cultiu; Col·locació de tubs per passos d’aigua de fins a 6 metres de llargada màxima, sota  l’accés viari a la finca o en el desguàs d’aquesta; Formació o condicionament d’arqueta per a l’entrada d’aigua de reg a la finca, inclòs fins a deu metres de tub o canal.

Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant o explotació.

Informació i documentació

Consulteu tota la informació de la convocatòria en aquest enllaç i descarregueu-vos les bases.

Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de gener del 2020.

Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n, 08820 el Prat de Llobregat.

Us recordem que a la pàgina web d'Informació administrativa de la Xarxa de Parcs Naturals, trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres en l’àmbit de la XPN.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Parc Agrari, Biodiversitat, flora, hàbitats, Gestió del medi,