Xarxa de Parcs Naturals
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 25 d'abril

S'han aprovat les bases de les subvencions del 2019 de la Xarxa de Parcs Naturals

$urlFileEntry

Biomassa a Arbúcies. Autor: OTPMIFDA

21/03/2019

S’han publicat les subvencions, corresponents a l'exercici 2019, mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de fomentar les activitats per a les explotacions forestals, les empreses agrícola-ramaderes, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència energètica en edificis en l'àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Es tracta de subvencions en l’àmbit del Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc del Garraf, Parc d'Olèrdola i Parc del Foix.

Presentació de les sol·licituds - terminis i seu electrònica

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dilluns 25 de març del 2019 i finalitzarà el dijous 25 d’abril del 2019. El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podran trobar-se a la pàgina web Informació administrativa

D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria.

Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu. 

Documents

· Bases de la convocatòria.

· Instància.

Informació administrativa

A la pàgina web d'informació administrativa trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les beques i convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Xarxa de Parcs Naturals, Normativa, Gestió del medi, Diputació de Barcelona,