caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Plans de conservació d'espais naturals protegits


Els plans de conservació d’espais naturals protegits són documents de planificació on es defineixen les línies estratègiques i actuacions destinades a preservar i millorar l’estat dels sistemes naturals i el paisatge, a partir del coneixement i l’anàlisi del seu estat actual i de la definició dels objectius de conservació.

Pla de conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny


El Pla de conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB Montseny) té com a gran objectiu aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels serveis dels ecosistemes i afrontar la seva conservació o restauració. El Pla s'ha plantejat com una eina de gestió que defineix objectius operatius, estableix prioritats i línies estratègiques d'acció, proposa el seguiment d'accions i processos naturals, estableix l'avaluació de resultats i inclou un sistema d'informació que és la font de documentació per als professionals i estudiosos.

El document també defineix les línies estratègiques i les actuacions per preservar els sistemes naturals a partir del coneixement i l'anàlisi de l'estat actual. En aquesta línia, el Pla especifica els objectius de conservació i l'estat de conservació favorable dels seus hàbitats, així com les actuacions per garantir o recuperar el bon estat de conservació de les espècies i hàbitats que mereixen un tracte prioritari, atès el seu estat de conservació precari, a causa de les amenaces que presenten o pel seu valor científic i de conservació de la biodiversitat.

 

Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels Parcs del Garraf i Olèrdola


El Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels Parcs del Garraf i Olèrdola és una eina per a la gestió del medi natural realitzada amb la col·laboració d'experts temàtics i de tècnics del territori. La seva finalitat és conduir la gestió en els espais naturals, de manera que les decisions preses estiguin en concordança amb la preservació dels diferents elements d'interès per a la conservació presents als parcs, i de salvaguardar la biodiversitat. 
 
Consta d'una part de diagnosi en la que s'identifiquen quins són els components més rellevants del patrimoni natural i quines són les principals amenaces que els afecten.
 
Aquesta diagnosi permet establir un conjunt d'accions encaminades a la millora de la conservació d'aquest patrimoni en el territori. També sorgeix de la diagnosi un programa de seguiment i recerca que proveeix d'eines per incrementar l'estat dels coneixements i detectar, al llarg del temps, possibles canvis o pertorbacions. El seguiment dels paràmetres ecològics permet, d'altra banda, anar retroalimentant la informació sobre els efectes que produeixen les actuacions realitzades sobre el territori, i forma part indispensable del sistema de gestió adaptativa que regeix com a norma general el projecte.
 
El Pla de conservació va ser aprovat per unanimitat pels Consells Coordinadors dels parcs del Garraf i Olèrdola, a data 24 de maig de 2016, Dia Europeu dels Parcs Naturals. 
 

#language("interest")