Gestió i conservació


La gestió i conservació de la flora a la Xarxa de Parcs es duu a terme, de forma genèrica, protegint i millorant determinats ambients i els hàbitats més singulars que allotgen espècies rares i, de forma específica, centrant-se en les espècies identificades com a amenaçades per la legislació vigent, en els plans de conservació i altres documents cientifico-tècnics. A més a més de la normativa i les diagnosis i la planificació associada, les accions de gestió per a preservar la flora es poden realitzar de forma reactiva davant pertorbacions o altres problemes detectats per la guarderia dels parcs, avisos o denúncies de particulars i entitats, o observacions dels diversos programes de seguiment. En el cas de la flora amenaçada, el Programa SEFA permet una tutela de les localitats seguides que facilita la resposta ràpida davant impactes o amenaces.

 

Per a la potenciació genèrica de la flora de determinats ambients, es poden veure exemples de gestió activa al cercador de projectes del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” per a la conservació dels espais naturals. Hi ha programes centrats en espais forestals, fluvials, oberts, afectats per incendis, hàbitats singulars...

 

Casos de gestió centrats en flora d’interès de conservació prioritària, es poden veure al cercador d’accions de conservació.

interest