caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Aprofitaments


Des de l'any 2001 la Diputació de Barcelona realitza els aprofitaments forestals prevists en els plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques de la seva propietat que en disposen. La magnitud d'aquest aprofitaments ha anat augmentat progressivament, essent des de l'any 2009 més de 1000 tones anuals i superant el total acumulat, fins a l'any 2022, les 36.716,89 tones.
 
Els productes principalment obtinguts han estat en un 50% llenyes, en la seva majoria d'alzina, i fustes de diferents tipus de pi destinada a serra o trituració (37%). La biomassa solament representa un 11% dels aprofitaments (castanyer) i el suro l'1%.
 
El valor de mercat del total dels productes obtinguts supera els 1.830.000 euros. Un cop descomptades les despeses de mà d'obra i transport, els beneficis es destinen a fer treballs de millora.
 
 
 

 

Altres aprofitaments 

A part dels productes forestals descrits a l'apartat anterior, a les finques de la Diputació de Barcelona es realitzen també activitats que en aprofiten d'altres de caire no fustaner:
 
  • ramaderia extensiva (aprofitament de pastures)
  • apicultura
  • recol·lecció de pinyes de pi pinyer
  • recol·lecció de tòfones
 
Tots aquests aprofitaments són sotmesos, mitjançant subhasta, a l'atorgament de concessions demanials per un període de cinc anys.
 
Per a més informació podeu consultar els anuncis de licitació a l'apartat de "perfils de contractant" de l'administració pública.
 
 
Ramat al Parc del Garraf
 
 
Actuacions de potenciació i manteniment de tofoners
 

#language("interest")