caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Objectius


La Diputació de Barcelona és propietària de 11.894 hectàrees de forests públiques en els espais naturals protegits següents:

 • Parc Natural de Sant llorenç del Munt i l'Obac (5.006 ha)
 • Parc Natural del Montseny (3.814 ha)
 • Parc del Montnegre i el Corredor (1.389 ha)
 • Parc del Garraf (1.102 ha)
 • Parc del Castell de Montesquiu (583 ha)

D'acord amb el que estableixen els articles 53 ,54 i 55 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, la Diputació de Barcelona les pot gestionar directament mitjançant plans d'ordenació o plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) aprovats per la Generalitat de Catalunya. La finalitat d'aquest plans és conèixer, d'acord amb el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei, quins són els productes forestals que poden ser objecte d'aprofitament, d'acord amb els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals.

L'extens patrimoni públic aconseguit al llarg d'aquests anys, es presenta actualment com un marc idoni per l'aplicació de polítiques i estratègies destinades a desenvolupar els objectius generals de la gestió dels plans especials d'aquests espais naturals i d'altres disposicions (per exemple la Directiva 92/43/CEE a través de l'Acord de GOV/112/2006).

Aquests objectius són, entre d'altres:

 • Garantir la conservació i millora de la biodiversitat dels espais forestals de propietat pública.
 • Conservar i millora elements o habitats forestals d'especial interès per la protecció de la fauna i la flora singular del parc.
 • Promoure l'aprofitament dels recursos naturals renovables mitjançant la gestió forestal sostenible del bosc.
 • Garantir la compatibilitat entre l'explotació dels recursos i la conservació dels valors naturals i paisatgístics d'aquests espais forestals.
 • Reduir la seva vulnerabilitat davant els incendis forestals, les plagues i les situacions meteorològiques adverses.
 • Restaurar terrenys degradats o afectats per incendis forestals.
 • Assajar mètodes d'explotació i bones pràctiques silvícoles que permetin millorar la gestió i les rendes de les explotacions tradicionals i que puguin ser exportades a propietats forestals privades.
 • Estudiar i recopilar dades tècniques, biològiques i econòmiques sobre la gestió forestal.

#language("interest")

Contacte

Servei de Gestió de Parcs Naturals

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
s.gestioparcsn@diba.cat
Tel. 934 022 484