caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Lluita contra danys biòtics


Plagues i malalties

Les principals plagues i malalties que afecten o han afectat als boscos dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs són:

  • els lepidòpters: la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) i la Limantria dispar
  • els escolítids: Ips sexdentatus, Ips acuminatus i Blastophagus minor

​Ips sexdentatus damage in Montesquiu Castle Park Scots Pine Sands. Overview and management recommendations. Applied perdio project report. [pdf]. 2005. M. Seedre i J. Jürgens (supervisor). Master of European Forestry Erasmus Mundus

  • el corc del suro (Coraebus undatus)

D'entre les plagues més perjudicials que afecten a les suredes hi hauria el perforador Coraebus undatus. El dany principal el fa la larva amb la seva galeria, la qual queda fortament impresa en la capa generatriu i en la nova (capa) de suro. Aquesta acció, repetida any rere any fa que el suro produït perdi qualitat i, per tant, valor comercial.

Des de l'any 2012, la Diputació de Barcelona dóna suport a un programa de control del Coraebus undatus, al Parc Natural del Montseny i al Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest programa consisteix en la instal·lació de trampes prisma en diferents finques, les quals atreuen a les femelles adultes durant els mesos d'estiu; tant pel seu color com per uns productes químics atraients. Per l'any 2013, l'índex de captura va estar de 2,2 indivídus/trampa.

  • la vespeta del castanyer (Dryocosmus kuriphilus) - el fong que causa el xancre del castanyer (Cryphonectria parasitica)

Control biològic del xancre del castanyer [pdf]

  • Roig del castanyer

El Roig del castanyer és una malaltia fúngica del castanyer que altera la coloració del duramen consistent en vetes vermelles en els anells de la fusta i provoca que la indústria rebutgi la fusta cosa que implica pèrdues fins al 70% per als propietaris forestals.

 

Distribució i caracterització de les estacions de castanyer d'alt risc al Roig al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Proposta d'actuacions [pdf]

Fauna

La flora i fauna acostumen a conviure en equilibri en els diferents indrets del parc. De totes maneres, alguna espècie de fauna pot arribar a produir danys importants en el sòl i en la vegetació. Aquest seria el cas del senglar, pel que convindria, aleshores, aplicar mesures de protecció; especialment quan els danys es produeixen sobre l'arbrat jove procedent de repoblació. Les mesures més habituals serien l'ús de repel·lents.

#language("interest")

Contacte

Servei de Gestió de Parcs Naturals

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
s.gestioparcsn@diba.cat
Tel. 934 022 484