Investigació


 

Als darrers anys la Diputació de Barcelona ha desenvolupat una política activa de foment de la gestió forestal sostenible de les finques de la seva propietat. 

 

La pràctica de la gestió forestal, que a partir de l'observació i l'anàlisi estableix objectius que es concreten en actuacions, planteja en nombroses ocasions noves qüestions les quals obliguen a progressar en l'estudi per assolir nous coneixements. Així mateix, l'efectivitat de les mesures adoptades és important que s'avaluï d'una manera objectiva a fi i efecte que es puguin resoldre situacions similars en el futur.

 

L'estudi dels boscos és part de l'ecologia. La investigació dels complexos sistemes forestals i la seva gestió exigeixen coneixement que cal que estigui recolzat a nivell acadèmic. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona col·labora, mitjançant convenis amb diferents institucions (INIA, UAB, UdL),  en l'estudi dels següents àmbits, bàsics per a una gestió forestal sostenible:

 

Modelització forestal


 

Els models de creixement són una eina per a la presa de decisió per a la gestió forestal sostenible. Per a masses regulars denses es requereixen models basats en la màxima renda en espècie (Madrigal 1991) i amb les finalitats següents:

 

 

  • classificar la qualitat d'estació dels rodals (unitats d'actuació)
  • raonar i discutir torns
  • valorar els tractaments de millora realitzats i assajar diferents règims d'aclarides
  • discutir la possibilitat, considerant-la com a model de bosc normal
  • discutir el bosc objectiu en masses mixtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donada la manca d'aquest tipus d'eina per a les masses regulars a Catalunya, s'han obtingut amb col·laboració amb la UdL i recentment també amb l'INIA (CIFOR) els models de creixement per les següents espècies:

 


Alzina

 


Pi roig

 


Faig

 

Gestió de Pastures


 

 

La Diputació de Barcelona i  el Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB col·laboren, mitjançant conveni, en l'elaboració i d'un programa de seguiment de l'aprofitament de les pastures dins de les finques propietat de la Diputació de Barcelona.

 

L'objectiu principal d'aquest conveni és avaluar l'eficàcia de la gestió silvopastoral com a eina de prevenció d'incendis i manteniment de la biodiversitat. Tenint en compte el tipus de gestió, els objectius específics són els següents:

 

1.     Calcular la producció herbàcia de cada tipus de vegetació sotmesa a diferents tipus de gestió i el consum per part del bestiar.

2.     Estimar la biodiversitat en cada tipus de vegetació a mesura que s'apliquen els diferents tractaments de pastura (rotacional i hivernal).

3.     Analitzar l'efecte dels diferents tipus de pastura sobre el valor nutritiu de cada tipus de vegetació.

4.     Determinar les variacions estructurals degudes a la pastura i la pressió ramadera per cadascuna de les espècies llenyoses que formen part del sotabosc.

 

Silvicultura


 

Tractament del sotabosc de boix

S'han caracteritzat les formacions de boix (Buxus sempervirens) del Parc del Castell de Montesquiu, a partir de les dades de l'inventari forestal del PTGMF, mitjançant tecnologia GIS, per conèixer la seva distribució i decidir la gestió espai-temps dels seus tractaments. Així mateix s'ha estudiat l'efecte de l'estassada sobre les masses de boix (Buxus sempervirens), quantificant els nous rebrots i la seva evolució en el temps. Per avaluar l'eficàcia dels tractaments silvícoles s'ha estudiat l'efecte d'una sèrie de variables dendromètriques, dasomètriques i fisiogràfiques sobre la rebrotada induïda.

 

 

 

 

 

 

 


Suredes

La Diputació de Barcelona i l'lnstitut Nacional d'lnvestigació i Tecnologia Agraria i Alimentaria (INIA) col·laboren en el desenvolupament d'eines silvícoles per a la millora de la gestió de les suredes en finques públiques de la Diputació de Barcelona. A tal efecte s'ha instal·lat un assaig d'aclarides a la finca de Can Bonamusa (Parc del Montnegre i el Corredor), amb nou parcel·les repartides en tres blocs, amb I'objecte de determinar quines són les densitats més apropiades per obtenir altes produccions de suro amb la major qualitat possible. Els resultats obtinguts d'aquests assaig s'integraran en el model de creixement i producció per a forests de surera anomenat ALCORNOQUE, desenvolupat a I'INIA-CIFOR i que sera validat amb dades de masses a partir de la xarxa de 21 parcel·les instal·lades ja I'any 2011.

 

Arbres marcats objecte d'estudi per l'assaig a Can Bonamusa


Pinedes de pinassa

Els darrers vint anys, la pinassa ha experimentat un retrocés sense precedents per culpa, sobretot, dels grans incendis del 1994 i 1998, que a Catalunya van afectar principalment aquest pi: només en quatre anys la seva distribució en el territori es va reduir un terç. La raó més evident d’aquest retrocés és que l’espècie no presenta cap mecanisme de supervivència davant del foc, ja que no rebrota, les seves pinyes i plàntules no són gens resistents a les flames, i la dispersió dels pinyons és molt moderada.  La seva distribució també ha estat reduïda a causa dels aprofitaments i a les tales. Així no es pot esperar una regeneració natural d’aquestes zones, i per això convé estudiar acuradament les alternatives de gestió que s‘hi poden aplicar, si es vol que tornin a gaudir d’una coberta arbòria.

 

 

 

 

 


Distribució d'espècies arbòries al Parc Natural del Garraf i a les finques de Jafre i Can Vendrell

S’estudien les distribucions de les espècies Quercus humilis, Quercus ilex i Quercus faginea en relació a les característiques del sòl i altres condicions ambientals. El Parc Natural del Garraf és un espai on conflueixen aquestes tres espècies fet interessant pel que fa a la biodiversitat de la zona, però també pel que fa al caràcter resilient de la vegetació en les situacions post-incendi. De la mateixa manera, els gestors forestals ho poden aprofitar per a millorar el desenvolupament i la maduresa de l’estrat arbori, en una zona d’alta exposició a incendis com el massís del Garraf.

 

 


Espècies secundàries

A part del seu valor per a la biodiversitat, fins quin punt poden ajudar les espècies secundàries a incrementar la rendibilitat del bosc? Algunes d'aquestes espècies, com el freixe, cirerer o la servera, poden assolir, amb una silvicultura adequada, preus elevats. Això és el que es pretén esbrinar en diferents assajos que es duen a terme en diferents finques de la Diputació de Barcelona amb una varietat d'espècies arbòries. Es vol conèixer els efectes d'una silvicultura d'arbre individual (estratègia QD) en l'obtenció de fustes nobles d'alta qualitat així com mètodes per fomentar la seva regeneració.

 

Imatges:

  1. Roure marcat com a arbre de futur.
  2. Freixe en fase de dimensionament. Ja ha assolit un tronc recte sense branques.
  3. Introducció de servera en un rodal malmès per la neu.
  4. Assaig de procedència d'avet. L'avet creix bé sota altres arbres.

 

interest