caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Tipus de danys


Entenem com a pertorbació aquella afecció, sobtada o no, que pot alterar una comunitat vegetal prèviament persistent. Hi ha dos tipus principals de danys:

  • Biòtics: plagues i malalties i, en ocasions, danys causats per la fauna. En les nostres masses forestals poden aparèixer, i per diferents causes, plagues i malalties que malmeten les diferents parts aèries i radiculars dels arbres provocant, fins i tot, la seva mort.

Coraebus i Ips

El corc del suro Coraebus undatus i escolítids Ips

  • Abiòtics (pertorbacions): podem considerar, entre d'altres, els incendis forestals, i les fortes ventades, secades o nevades.

 

#language("interest")