caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Plans especials


Cadascun dels espais naturals protegits que formen part de la xarxa que gestiona l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals disposen d'un pla especial de protecció, a l'empara de la legislació urbanística. El pla especial és un instrument de planejament que es redacta amb la finalitat de protegir el paisatge i de conservar determinats àmbits del medi rural.

 

Les  finalitats del pla especial són: la seva delimitació, protecció i ordenació.

 

Un dels objectius generals comú en tots els plans especials dels espais naturals que gestiona l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals és assolir la conservació i millora dels sistemes naturals, fent-la compatible amb l'aprofitament dels recursos naturals i les activitats dels seus habitants. Cal destacar que en aquests espais tenen el mateix nivell d'importància la conservació dels sistemes naturals i l'ús que fa d'ells la societat. Per tant, aquests espais naturals no són rellevants solament pels seus valors naturals, sinó també per les seves aportacions al benestar de la societat.

 

El pla d'acció per als espais naturals protegits de l'Estat espanyol publicat per EUROPARC – Espanya, recomana utilitzar un sistema de planejament en cascada com a mecanisme per garantir una major coherència i com a estratègia de concreció d'objectius en actuacions. El planejament en cascada consisteix en desenvolupar el planejament en successives fases, des de la més general a la més concreta.

#language("interest")