caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Ordenació forestal


Regulació sostenible dels terrenys forestals


Tota gestió planificada ha de saber sobretot què vol. En el cas de la planificació dels terrenys forestals, aquesta planificació rep el nom d'ordenació forestal, la qual busca la regulació sostenible dels usos en aquests terrenys.

La regulació sostenible està lligada a quatre condicions (Horts Kurth, 1994):

  • coneixement i valoració de la situació actual dels terrenys que configuren la unitat de sostenibilitat així com el seu desenvolupament en el passat, en cas que es disposi d'aquesta informació
  • coneixement de les necessitats socials en relació a aquests terrenys, que es concreten en objectius de gestió
  • coneixement del bosc objectiu com a valor de referència (models de creixement) amb el complex acompliment dels objectius de gestió atenent a les condicions reals de la unitat de sostenibilitat
  • coneixement dels mètodes per a la regulació de la sostenibilitat (mètodes d'ordenació)

Per garantir la gestió sostenible d'un terreny forestal, cal acomplir els objectius generals de l'ordenació forestal següents:

  • la persistència i estabilitat
  • el màxim d'utilitats
  • el rendiment sostenible

Per assolir aquest objectius, l'ordenació forestal segueix un procés complex de planificació que es pot dividir en dues fases, les quals poden abastar escales espacials i temporals diferents (Baader, 1945):

  • regulació de la producció
  • regulació de les rendes

La regulació de la producció busca donar resposta als dos primers objectius (persistència-estabilitat i màxim d'utilitats) concretant on, com i quan cal actuar. Aquestes actuacions es determinen generalment a nivell de rodal i van dirigides a assolir objectius a llarg termini (per exemple un volum concret de fusta en un torn determinat).

La regulació de les rendes determina quina quantitat de fusta màxima es pot extreure en el present a nivell de la unitat de sostenibilitat que es determini (finca, conjunt de finques, comarca, etc.) sigui a través de treballs de millora o mitjançant la regeneració del bosc, a fi i efecte d'acomplir el tercer objectiu de sostenibilitat.

L'ordenació forestal concreta els seus objectius en el marc d'un planejament en cascada. Consisteix, en primer lloc, en fixar uns objectius específics, per a continuació preveure les mesures necessàries per assolir-los. Els objectius es determinen tenint en compte altres figures de planejament de nivell superior (p.ex. xarxa Natura 2000, PEIN, plans especials, etc.), les condicions ecològiques, les potencialitats productives, l'estat de les masses, la demanda local i nacional de béns i serveis.

 

#language("interest")

Contacte

Servei de Gestió de Parcs Naturals

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
s.gestioparcsn@diba.cat
Tel. 934 022 484