caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Recerca i seguiment


Cartografia


La cartografia dels hàbitats dels espais naturals protegits es considera una eina bàsica per a la gestió i conservació de la biodiversitat d'aquests espais. En aquest sentit, alguns parcs gestionats per la Diputació de Barcelona ja disposen dels mapes d'hàbitats CORINE a escala 1:10.000 elaborats pel Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona:
 
Per al conjunt del territori, a falta de cartografia més detallada, també es disposa d'una cartografia dels hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000 (CHC50) elaborada per la Generalitat de Catalunya.

Seguiment de la qualitat del bosc de ribera i l’hàbitat fluvial dels rius de la província de Barcelona.


Dentro del programa de seguimiento de la Calidad Ecológica de los Ríos de la Provincia de Barcelona, se evalúa la calidad del bosque de ribera y del hábitat fluvial utilizando los índices QBR e IHF, respectivamente.
Ambos indicadores pueden consultarse en la web del programa: www.ub.edu/barcelonarius, ja sea en los informes anuales de resultados o en el visor de datos.

#language("interest")