caes

Litoral Elaborat pel biòleg i guia de natura Pere Alzina

El catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada Litoral inventaria 165 espècies d'ocells, mamífers, rèptils, amfibis i peixos del Parc

09/06/2022

Ja es pot consultar i descarregar el catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada Litoral. El document, elaborat pel biòleg i guia de natura Pere Alzina, comptabilitza un total de 165 espècies presents al Parc. Els grups més ben representats són els ocells nidificants (95 espècies) seguit dels mamífers (33 espècies), rèptils (18 espècies), amfibis (10 espècies) i peixos (9 espècies). En el marc de les activitats del Dia Europeu dels Parcs, s’han fet dues presentacions del catàleg a la ciutadania.

El catàleg conté la relació actualitzada dels vertebrats que actualment viuen o s’han observat al Parc. L’estudi ha inclòs el territori de la proposta d’ampliació del Parc que arriba fins a les ribes del Mogent al Vallès Oriental, de forma que s’hi han inclòs les espècies de peixos presents al Mogent i les espècies d’ocells aquàtics i de la vegetació helofítica dels marges.

Com a resum, s’han comptabilitzat 165 espècies de vertebrats; la majoria d’elles durant tot l’any (amfibis, rèptils, ocells residents i mamífers), però algunes només una part de l’any (diverses espècies de ratapinyades i ocells estivals reproductors). El grup més ben representat és el dels ocells nidificants (95 espècies), seguit dels mamífers (33 espècies: 11 ratapinyades i 22 mamífers “terrestres”), rèptils (18 espècies), amfibis (10 espècies) i peixos (9 espècies).

Si es tenen en consideració les espècies d’ocells no nidificants (hivernants, estivals no reproductores i de pas) i les espècies antigues i/o dubtoses dels altres grups biològics restants, lògicament la riquesa específica s’incrementa notablement i, en certa manera, de forma poc acurada o artificiosa. La riquesa passaria de 165 espècies a 286, és a dir, s’incrementaria en 121 espècies o, pràcticament, en un 73,3 % respecte el valor que es considera més acurat.

El grup que modifica més el seu ordre de magnitud de riquesa és el dels ocells, que aportaria més de 100 espècies més al conjunt del catàleg, seguit dels mamífers que aportaria 14 espècies més i les ratapinyades i rèptils que n’afegirien 5 més cadascuna.

L’elaboració del catàleg ha anat a càrrec del biòleg i guia de natura Pere Alzina i Bilbeny amb treball exclusivament de gabinet, és a dir, que no s’ha realitzat treball de camp. Les fonts principals d’informació han estat l’Ornitho.cat, el Banc de dades de biodiversitat, diferents estudis previs encarregats pel Parc i informació matisada per experts en diferents grups de vertebrats.

De cada espècie es descriu la seva distribució de forma succinta i es relaciona amb les figures de protecció legal i del seu estat de conservació en funció de les categories de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) sempre i quan existeixin en un marc català (actualment n’hi ha per als peixos, ocells i ratapinyades). El catàleg inclou també les 24 espècies exòtiques que s’han establert al Parc, de forma més o menys consolidada; un tipus d’espècies que representa el 8,4 % del total inventariat.

En els espais naturals tan propers a zones densament poblades com el Parc de la Serralada Litoral és força probable que el document pugui ser modificat en breu per la detecció de noves espècies tant autòctones com exòtiques. L’elevada freqüentació comporta riscos com és l’increment d’entrada d’espècies exòtiques, però també és una oportunitat per recollir informació; per això, s’anima els visitants a compartir les observacions de fauna i flora a través de NaturaList durant les visites al Parc i a consultar l’Aguait per saber les espècies de fauna i flora que s’han observat els darrers mesos en aquest espai natural protegit.

Si bé realitzat durant l’any 2020, la situació de pandèmia prolongada no ha fet possible fins ara la seva presentació a la ciutadania. Finalment, i dins el programa de les activitats de la Setmana de la Natura d’enguany, els dies 24 i 25 de maig es va fer la presentació del catàleg a la Biblioteca Municipal de la Roca del Vallès i al Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral ‘Salvador Grau i Tort’, al Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.

El catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada Litoral es pot consultar i descarregar en aquest enllaç al catàleg col·lectiu dels centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: fauna, vertebrats, peixos, amfibis, rèptils, ocells, mamífers, Recerca i seguiment, Divulgació, Publicacions, Litoral, Biodiversitat, ODS, Llibres, revistes i CD,