Parc Fluvial Besòs
S'han censat 2.390 exemplars de 28 espècies

Observacions més destacables del seguiment ornitològic al Parc Fluvial del Besòs

$urlFileEntry

Colltort al marge dret. Autor: Xavier Larruy

06/02/2020

El mes de gener s'ha realitzat a tot el món el cens d’ocells aquàtics hivernants per tal de tenir una idea del volum de les seves poblacions i de la importància de cadascuna de les zones humides.

El Parc Fluvial del Besòs ha contribuït al cens amb uns registres corresponents a 2.390 exemplars de 28 espècies, la xifra més baixa des de l’hivern 2011-2012, si bé la raó d'aquest descens ha estat la disminució clara de gavines vulgars (Larus ridibundus).

Així mateix, les causes poden ser també la manca d’un fred rigorós que ha provocat que altres espècies més escasses o irregulars no s’hagin observat enguany i els efectes negatius que ha tingut, sobre els ocells piscívors, el vessament químic al riu provocat per un incendi en una planta industrial, aigües amunt del riu Besòs, a mitjan desembre del 2019.

Parc Fluvial del Besòs, un espai natural resilient

No obstant això, algunes espècies han obtingut uns bons registres, com ara els 348 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 17 bernats pescaires (Ardea cinerea), 7 martinets de nit (Nycticorax nycticorax) o les 35 xivitones vulgars censades a tot el Parc Fluvial, xifres que fan palès la capacitat de resiliència d’un espai fluvial com és el Parc Fluvial del Besòs.

Aquest gener, cal destacar la hivernada de 5 xarxets comuns (Anas crecca) a la desembocadura i de 2 colltorts (Jynx torquilla), un d’ells l’anellat a l’octubre. Pel que fa a la zona d’ús públic, remarcar la presència de martinets de nit (Nycticorax nycticorax), 11 becadells comuns (Gallinago gallinago) i 2 cotxes blaves (Luscinia svecica).

També és remarcable la presència d’una tallareta cuallarga (Sylvia undata), concretament al prat de Santa Coloma de Gramenet, fet que se suma molt positivament als grups de pardals xarrecs (Passer montanus) i altres fringíl·lids observats.

Al tram dels canyissars de les zones humides, cal destacar la merla d’aigua (Cinclus cinclus), que confirma la seva hivernada tot i el vessament i les riuades de finals d’any, i l’ànec mandarí (Aix galericulata), d’origen desconegut. La joca de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) es manté, si bé s’ha reduït a 24 exemplars, probablement pels efectes del vessament. Pel que fa a les aus no aquàtiques d’aquest tram, és especialment interessant l’àguila calçada (Aquila pennata) i un colltort.

compartir

Font de la informació: Parc Fuvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besòs, Biodiversitat, fauna, vertebrats, ocells, hàbitats, Recerca i seguiment, Parc Fluvial Besòs, ODS,