Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona
Els recursos estan destinats a ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entre d'altres

L'anàlisi i planificació d'espais lliures i la conservació, restauració i millora del patrimoni natural, presents en el Catàleg de serveis 2019

$urlFileEntry

Restauració de punts d'aigua al Montnegre. Autor: OTPAT

14/01/2019

Ja podeu consultar el Catàleg de serveis 2019. Hi trobareu tres recursos de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT) adreçats a l’anàlisi i planificació dels espais lliures i a la conservació, restauració i millora del patrimoni natural. Així mateix, enguany el Catàleg també recull un recurs de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals per a la reducció dels danys causats per mamífers salvatges.

Us oferim més informació sobre cadascun d’aquests recursos:

· Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)

Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial

Termini de sol·licitud: 01/04/2019.

Detall del recurs: elaboració d'informes d'anàlisi i planificació dels espais lliures, sobre la base de la informació pluridisciplinària de descripció i valoració del medi natural, a partir dels conceptes de serveis ecosistèmics i infraestructura verda aportats pel Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelonaenfocats a la planificació urbanística i sectorial. És una informació útil per incorporar en projectes de revisió del planejament urbanístic municipal, de planejament especial i de planificació d'aspectes sectorials de sòl no urbanitzable, competències dels governs locals. 

Destinataris: ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades.

Més informació aquí: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19153.

 

Conservació, restauració i millora del patrimoni natural

Termini de sol·licitud: 07/02/2019.

Detall del recurs: elaboració de projectes executius per a actuacions incloses en els àmbits següents: conservació, restauració i/o millora del patrimoni natural (hàbitats i espècies prioritàries, tàxons d'interès de conservació i processos ecològics) i ordenació de l'ús públic associat. El projecte executiu conté: descripció de les actuacions previstes; plec de condicions tècniques dels treballs; pressupost; estudi bàsic de seguretat i salut; plànols.
Queden excloses les actuacions forestals extensives per a la prevenció d'incendis i de manteniment de vials rodats. Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor, i se n'han de justificar els valors naturals o els processos ecològics que s'han de protegir, millorar o restaurar.

Destinataris: ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades.

Més informació aquí: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19057.

 

Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Termini de sol·licitud: 07/02/2019.

Detall del recurs: suport per a l'execució material d'actuacions de conservació, restauració i millora del patrimoni natural i ordenació de l'ús públic associat que disposin d'un projecte previ en aquest àmbit redactat per la Diputació de Barcelona. Les actuacions poden ser: de restauració d'espais naturals d'interès; d'ordenació de l'ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar la protecció amb el gaudi social dels espais naturals; de restauració i recuperació del paisatge o valorització del patrimoni rural;
· Itineraris interpretatius del patrimoni natural o cultural; de millora de la connectivitat ecològica.

Destinataris: ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades.

Més informació aquí: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19112.

 

· Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Implantació de mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges en zones rurals i urbanes

Termini de sol·licitud: 07/02/2019.

Detall del recurs: consisteix a donar suport als municipis per a l'execució material dels treballs destinats a implantar mesures amb efectivitat contrastada per reduir els danys i conflictes amb les persones dels mamífers salvatges en zones rurals i zones urbanes, així com els danys que poden causar al mobiliari urbà. Les mesures que es contempla dotar d'ajuts poden estar destinades a l'exclusió, l'expulsió o, la captura de la fauna salvatge; la comunicació a la població i la gestió de l'habitat.

Aquestes mesures poden tenir un efecte permanent o temporal i poden consistir en: tancaments perimetrals combinats amb passos de fauna; senyalització advertidora normalitzada; senyalització advertidora reforçada i d'activació temporal; gestió del verd dels marges de la via; dispositius dissuasius electrònics; plaques electrificades; senyals activades per sistemes de detecció d'animals; campanya d'informació als conductor.

Destinataris: ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants.

Més informació aquí: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19148.

 

Novetats en el Catàleg de serveis 2019

Com a novetat, cal destacar que enguany el nou Catàleg de serveis 2019 de la Diputació de Barcelona té un caràcter integral i inclou el conjunt de recursos de cooperació destinats als governs locals. Trobareu més informació sobre el Catàleg de serveis 2019 en aquesta notícia.

 

compartir

Font de la informació: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)

Categoria: Xarxa de Parcs Naturals, Biodiversitat, Gestió del medi, Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona,