Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals
El període de sol·licitud finalitza el 28 de febrer inclòs

Subvencions 2017 per als centres educatius que vulguin fer estades als equipaments pedagògics de la XPN

$urlFileEntry

Escolars. Autor: XPN

18/01/2017

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dilluns 16 de gener ha publicat les bases específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que vulguin utilitzar els equipaments d’educació ambiental existents a la Xarxa de Parcs Naturals, que gestiona la Diputació de Barcelona, per a fer-hi estades ambientals durant l'any 2017.

Es tracta de subvencions que procuren que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L'estada pot tenir una durada de dos a quatre dies, inclosa la pernoctació, i els equipaments són els següents: Escola de Natura la Traüna i Escola de Natura Vallcàrquera, al Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera; Escola de Natura Can Grau i Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l'Ajuntament de Castelldefels que té un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques, al Parc del Garraf; Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques, al Parc del Montnegre i el Corredor, i l'Escola de Natura les Codines, al Parc del Castell de Montesquiu.

Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria les escoles ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, tant d'ensenyament públic com concertat. El destinatari de la subvenció pot ser la mateixa escola o l'associació de pares i mares del centre escolar.

Més informació

Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades

Entre l'1 de gener del 2017 i el 23 de novembre del 2017.

Termini de la presentació de sol·licituds

La presentació d'instàncies comença l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer del 2017 inclòs.

Lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 h; c. Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 h; pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 h; c. Londres, 55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 h; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Dins la pàgina web d'informació administrativa, trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Parc Agrari, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Parc Fluvial del Besòs, Educació ambiental, Educació ambiental, Educació ambiental, Diputació de Barcelona,