Parc Agrari
Sol·licituds fins al 6 de juliol

Subvencions per a la recuperació de camps al Parc Agrari

$urlFileEntry

Camp a Sant Boi. Autor: Parc Agrari Baix Llobregat

09/06/2017

El dimarts 6 de juny es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de la convocatòria de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l'any 2017.

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 6 de juliol del 2017.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes i/o activitats que tinguin com a objectiu la recuperació dels camps, tot deixant-los aptes per a un cultiu productiu. Es consideren camps abandonats els terrenys que no han estat objecte de cultiu agrícola en els darrers dos anys. S'inclouen també aquells terrenys amb presència d'arbres fruiters o d'altre tipus sempre que no hagin estat objecte d'aprofitament o cultiu en l'esmentat període. També s'inclouen aquells terrenys sense aprofitament agrícola que, per causa d'un ús anterior, han patit una modificació del relleu i/o del sòl, o hi ha elements vegetals o materials impropis per al cultiu agrícola del sòl.

Igualment tenen la consideració de camp a recuperar aquells que, tot i estar cultivats, precisen una correcció física del terreny per tenir condicions que permetin una capacitat productiva equiparable amb la del seu entorn. També pot ser objecte d'ajut la millora dels camps en els que havent-se produït un canvi en la titularitat de la tinença, ja sigui de lloguer o propietat no més enllà de dotze mesos abans de la convocatòria dels ajuts, el nou titular faci millores en el terreny per tal d'adaptar-lo a la nova explotació.

Els terrenys han d'estar situats dins l'àmbit territorial del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. També es poden incloure aquells terrenys situats fora d'aquest àmbit en els municipis integrants del Consorci del Parc Agrari, sempre que hi hagi una manifestació expressa escrita de l'ajuntament corresponent en la qual s'expressi que no hi ha impediments urbanístics per recuperar o mantenir el terreny per a l'activitat agrícola.

La superfície mínima d'un camp abandonat per ser objecte de l'ajut és de 4.000 m2. En cas de nova instal·lació o ampliació d'una explotació adjacent, aquesta superfície és de 3.000 m2.

Consulteu tota la informació d'aquesta convocatòria a l’enllaç següent i descarregueu-vos les bases de la convocatòria.

Us recordem que a la pàgina web d’informació administrativa de la Xarxa de Parcs Naturals, trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres en l’àmbit de la XPN.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Parc Agrari, Paisatge, Biodiversitat, flora, hàbitats, Gestió del medi,